คณะวิทยาการอิสลาม (ปริญญาตรี)

คณะวิทยาการอิสลาม (Faculty of Islamic Sciences) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา) Bachelor of Arts (Islamic Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา) Bachelor of Arts (Islamic Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร […]

คณะพยาบาลศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.N.S. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะรัฐศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะรัฐศาสตร์ (Faculty of Political Science) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Political Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ร.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Pol.Sc ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มี 4 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการปกครอง แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แขนงวิชานโยบายสาธารณะ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต Bachelor of Fine and Applied Arts อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศป.บ อักษรย่อปริญญา (English) B.F.A. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะวิทยาการสื่อสาร (ปริญญาตรี)

คณะวิทยาการสื่อสาร (Faculty of Communication Sciences) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต Bachelor of Communication Arts อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) นศ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Com.Arts ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Bachelor of Science (Information and Communication Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information and Communication Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต […]

1 2 3 4 11