คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บัณฑิตศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) Doctor of Philosophy (Polymer Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Polymer Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย) Doctor of Philosophy (Research Methodology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Research Methodology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) Doctor of Philosophy (Thai) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ภาษาไทย) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Thai) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) Master of Arts (Thai) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทย) อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Thai) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ชื่อปริญญา […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) Bachelor of Arts (Thai Language and Literature) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Thai Language and Literature) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (English) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (English) […]

คณะศึกษาศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) Doctor of Education (Educational Administration) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) Ed.D. (Educational Administration) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการศึกษา ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการศึกษา) Doctor of Education (Educational Leadership and Innovation) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ด. (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) Ed.D. (Educational Leadership and Innovation) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ […]

คณะศึกษาศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) Bachelor of Science in Education อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. in Ed. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาเคมี ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาฟิสิกส์ ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาชีววิทยา ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ สาขาวิชาวิทยาศาตร์ทั่วไป   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts in Education (English) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) […]

1 2 3 4 5 11