คณะวิเทศศึกษา (ปริญญาตรี)

คณะวิเทศศึกษา (Faculty of International Studies) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศธุรกิจ: จีน) Bachelor of Arts (International Business: China) International Program อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ: จีน) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (International Business: China) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา) Bachelor of Arts (Chinese Studies) International Program อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) […]

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (บัณฑิตศึกษา)

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (Faculty of Hospitality and Tourism) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว) Master of Business Administration (Hospitality and Tourism Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว) อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A. (Hospitality and Tourism Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ […]

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ปริญญาตรี)

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (Faculty of Hospitality and Tourism) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการบริการ) Bachelor of Business Administration (Hospitality Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการบริการ) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Hospitality Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) Bachelor of Business Administration (Tourism Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Tourism […]

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (บัณฑิตศึกษา)

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Faculty of Technology and Environment) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) Doctor of Philosophy (Environmental Management Technology) International Program อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Environmental Management Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) Master of Science (Technology and Environmental Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) อักษรย่อปริญญา […]

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี)

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Faculty of Technology and Environment) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม) Bachelor of Science (Environmental Geoinformatics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Geoinformatics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) Bachelor of Science (Environmental Technology and Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Technology and […]

1 2 3 4 5 6 11