คณะวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) Bachelor of Science (Mathematics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (คณิตศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Mathematics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) Bachelor of Science (Chemistry) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมี) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) Bachelor […]

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (บัณฑิตศึกษา)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน) Doctor of Philosophy (Tropical Agricultural Resource Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Tropical Agricultural Resource Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชศาสตร์) Doctor of Philosophy (Plant Science) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (พืชศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Plant Science) […]

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ปริญญาตรี)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เกษตรศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Agriculture) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วาริชศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Aquatic Science) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ♦ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (บัณฑิตศึกษา)

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (Faculty of Environmental Management) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) Doctor of Philosophy (Environmental Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Environmental Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมระบบโลก ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมระบบโลก) Doctor of Philosophy (Earth System Environment) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด.(สิ่งแวดล้อมระบบโลก) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Earth System Environment) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต […]

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ (Faculty of Medical Technology) ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) Bachelor of Science (Medical Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Medical Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

1 7 8 9 10 11