วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ปริญญาตรี)

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (International College Hatyai Campus) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลมีเดีย) Bachelor of Science (Digital Media) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ดิจิทัลมีเดีย) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Digital Media) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะเศรษฐศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจเกษตร) Master of Arts (Agribusiness Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร) อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Agribusiness Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะเศรษฐศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Economics อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) Bachelor of Economics (Agricultural Economics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ. (Agricultural Economics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ♦ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   […]

คณะศิลปศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน <)<) หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม) Doctor of Philosophy (Human and Social Development) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (พัฒนามนุษย์และสังคม) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Human and Social Development) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) Doctor of Philosophy (Teaching English as an International Language) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) […]

คณะศิลปศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ชุมชนศึกษา) Bachelor of Arts (Community Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ชุมชนศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Community Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (English) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (English) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ชื่อปริญญา […]

1 2 3 4 7