คณะวิทยาการจัดการ (บัณฑิตศึกษา)

คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Sciences) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) Doctor of Philosophy (Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (การจัดการ) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.ม. อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration อักษรย่อปริญญา […]

คณะวิทยาการจัดการ (ปริญญาตรี)

คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Sciences) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) Bachelor of Business Administration (Marketing) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การตลาด) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Marketing) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) Bachelor of Business Administration (Finance) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การเงิน) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Finance) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชื่อปริญญา […]

คณะนิติศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) อักษรย่อปริญญา (English) LL.B. (Bachelor of Laws) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (บัณฑิตศึกษา)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industry) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) Doctor of Philosophy (Biotechnology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Biotechnology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) Doctor of Philosophy (Biotechnology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Biotechnology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์) […]

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปริญญาตรี)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industry) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) Bachelor of Science (Food Science and Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Science and Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์) Bachelor of Science (Material and Packaging Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Material […]

1 2 3 4 5 7