คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี)

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Faculty of Technology and Environment) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม) Bachelor of Science (Environmental Geoinformatics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Geoinformatics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) Bachelor of Science (Environmental Technology and Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Technology and […]

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (บัณฑิตศึกษา)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (Faculty of Liberal Arts and Management Sciences) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.ม. อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ปริญญาตรี)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (Faculty of Liberal Arts and Management Sciences) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาการสื่อสารและธุรกิจ ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาการสื่อสารและธุรกิจ) Bachelor of Arts (Languages, Communication and Business) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาการสื่อสารและธุรกิจ) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Languages, Communication and Business) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (พัฒนาธุรกิจ) Bachelor of Business Administration (Business Development) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (พัฒนาธุรกิจ) อักษรย่อปริญญา […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (บัณฑิตศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Sciences and Industrial Technology) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง) Doctor of Philosophy (Aquaculture and Fishery Resources) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรประมง) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Aquaculture and Fishery Resources) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) Doctor of Philosophy (Rubber and Polymer Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Sciences and Industrial Technology) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) Bachelor of Science (Agricultural Science and Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Agricultural Science and Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) Bachelor of Science (Industrial Management Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) อักษรย่อปริญญา (English) […]

1 3 4 5 6 7 12