ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ (ปริญญาตรี)

โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ (Dr. Thanat Khoman Asean Studies Center) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) คำอธิบายรายวิชา ♦ รายวิชาอาเซียนศึกษา อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

สถาบันนโยบายสาธารณะ (บัณฑิตศึกษา)

สถาบันนโยบายสาธารณะ (Public Policy Institute) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) Master of Science (Health System Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Health System Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (บัณฑิตศึกษา)

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (The Marine and Coastal Resources Institute) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) Doctor of Philosophy (Marine and Coastal Resources Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Marine and Coastal Resources Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) Master of Science (Marine and Coastal Resources Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) […]

สถาบันสันติศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

สถาบันสันติศึกษา (Institute for Peace Studies) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความขัดแย้งและสันติศึกษา) Master of Arts (Conflict and Peace Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ความขัดแย้งและสันติศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Conflict and Peace Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน (ปริญญาตรี)

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน (Sino-Thai Internatioanal Rubber College) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง) Bachelor of Engineering (Rubber Engineering and Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง) อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Rubber Engineering and Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

1 2 3 7