คณะวิทยาการสื่อสาร (ปริญญาตรี)

คณะวิทยาการสื่อสาร (Faculty of Communication Sciences) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต Bachelor of Communication Arts อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) นศ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Com.Arts ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Bachelor of Science (Information and Communication Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information and Communication Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บัณฑิตศึกษา)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) Doctor of Philosophy (Polymer Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Polymer Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย) Doctor of Philosophy (Research Methodology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Research Methodology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) Bachelor of Science (Applied Mathematics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Applied Mathematics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยา) Bachelor of Science (Chemistry-Biology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry-Biology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) Doctor of Philosophy (Thai) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (ภาษาไทย) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Thai) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) Master of Arts (Thai) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาไทย) อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Thai) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ชื่อปริญญา […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) Bachelor of Arts (Thai Language and Literature) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Thai Language and Literature) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (English) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (English) […]

1 2 3