คณะพยาบาลศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) Doctor of Philosophy (Nursing Science) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Nursing Science) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) Master of Nursing Science (Nursing Administration) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) อักษรย่อปริญญา (English) M.N.S. (Nursing Administration) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร […]

คณะพยาบาลศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.N.S. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ (บัณฑิตศึกษา)

คณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) Doctor of Philosophy (Oral Health Sciences) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Oral Health Sciences) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ) Master of Science (Oral Cell Biology and Biomaterials Science) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ) อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Oral […]

คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) D.D.S. (Doctor of Dental Surgery) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ (ปริญญาตรี)

โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ (Dr. Thanat Khoman Asean Studies Center) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) คำอธิบายรายวิชา ♦ รายวิชาอาเซียนศึกษา อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

1 2 3 7