คณะพยาบาลศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.N.S. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะวิทยาการอิสลาม (บัณฑิตศึกษา)

คณะวิทยาการอิสลาม (Faculty of Islamic Sciences) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อิสลามศึกษา) Doctor of Philosophy (Islamic Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (อิสลามศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Islamic Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม) Master of Education (Islamic Educational Administration and Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม) อักษรย่อปริญญา (English) M.Ed. (Islamic Educational Administration […]

คณะวิทยาการอิสลาม (ปริญญาตรี)

คณะวิทยาการอิสลาม (Faculty of Islamic Sciences) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา) Bachelor of Arts (Islamic Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา) Bachelor of Arts (Islamic Studies) International Program อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Islamic Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ […]

คณะรัฐศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะรัฐศาสตร์ (Faculty of Political Science) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Political Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ร.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Pol.Sc ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มี 4 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการปกครอง แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แขนงวิชานโยบายสาธารณะ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต Bachelor of Fine and Applied Arts อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศป.บ อักษรย่อปริญญา (English) B.F.A. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ (ต่อเนื่อง) ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) Bachelor of Fine and Applied Arts (Applied Arts Design) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศป.บ (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) อักษรย่อปริญญา (English) B.F.A. (Applied Arts Design) […]

1 2 3