วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (บัณฑิตศึกษา)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) Master of Science (Information Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Information Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) Bachelor of Science (Information Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) Bachelor of Science (Software Engineering) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Software Engineering) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ […]

คณะวิเทศศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

คณะวิเทศศึกษา (Faculty of International Studies) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จีนศึกษา) Master of Arts (Chinese Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (จีนศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Chinese Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะวิเทศศึกษา (ปริญญาตรี)

คณะวิเทศศึกษา (Faculty of International Studies) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศธุรกิจ: จีน) Bachelor of Arts (International Business: China) International Program อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ: จีน) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (International Business: China) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา) Bachelor of Arts (Chinese Studies) International Program อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) […]

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (บัณฑิตศึกษา)

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (Faculty of Hospitality and Tourism) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว) Master of Business Administration (Hospitality and Tourism Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว) อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A. (Hospitality and Tourism Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ […]

1 2