คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ปริญญาตรี)

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (Faculty of Hospitality and Tourism) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการบริการ) Bachelor of Business Administration (Hospitality Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการบริการ) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Hospitality Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) Bachelor of Business Administration (Tourism Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Tourism […]

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (บัณฑิตศึกษา)

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Faculty of Technology and Environment) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) Doctor of Philosophy (Environmental Management Technology) International Program อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Environmental Management Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ระบบโลก) Doctor of Philosophy (Earth System Science) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ระบบโลก) อักษรย่อปริญญา […]

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ปริญญาตรี)

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Faculty of Technology and Environment) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม) Bachelor of Science (Environmental Geoinformatics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Geoinformatics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) Bachelor of Science (Environmental Technology and Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Technology and […]

1 2