คณะวิเทศศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

คณะวิเทศศึกษา (Faculty of International Studies) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จีนศึกษา) Master of Arts (Chinese Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (จีนศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Chinese Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ชื่อปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) Bachelor of Architecture (Architecture) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Arch. (Architecture) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ปริญญาตรี)

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (Faculty of Commerce and Management) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Acc. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์) Bachelor of Business Administration (Information and Computer Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Information and Computer Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง […]

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (บัณฑิตศึกษา)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (Faculty of Liberal Arts and Management Sciences) ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.ม. อักษรย่อปริญญา (English) M.B.A ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ปริญญาตรี)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (Faculty of Liberal Arts and Management Sciences) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) Bachelor of Arts (English for Business Communication) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (English for Business Communication) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (พัฒนาธุรกิจ) Bachelor of Business Administration (Business Development) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (พัฒนาธุรกิจ) อักษรย่อปริญญา […]

1 2 3 12