คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (Faculty of Environmental Management) ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน) Doctor of Philosophy (Sustainable Energy Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด.(การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Sustainable Energy Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) Doctor of Philosophy (Environmental Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Environmental Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร […]

สถาบันสันติศึกษา

สถาบันสันติศึกษา (Institute for Peace Studies) ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความขัดแย้งและสันติศึกษา) Master of Arts (Conflict and Peace Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ความขัดแย้งและสันติศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Conflict and Peace Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (The Marine and Coastal Resources Institute) ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) Doctor of Philosophy (Marine and Coastal Resources Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Marine and Coastal Resources Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) Master of Science (Marine and Coastal Resources Management) […]

สถาบันนโยบายสาธารณะ

สถาบันนโยบายสาธารณะ (Public Policy Institute) ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) Master of Science (Health System Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Health System Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (Faculty of Veterinary Science) ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Veterinary Medicine อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) สพ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) D.V.M ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

1 2 3 5