คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) Bachelor of Science (Applied Mathematics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Applied Mathematics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยา) Bachelor of Science (Chemistry-Biology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมี-ชีววิทยา) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry-Biology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม […]

คณะรัฐศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะรัฐศาสตร์ (Faculty of Political Science) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Political Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ร.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Pol.Sc ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มี 4 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการปกครอง แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แขนงวิชานโยบายสาธารณะ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะพยาบาลศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.N.S. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจำคณะ ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำคณะ   อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Faculty of Humanities and Social Sciences) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีไทย) Bachelor of Arts (Thai Language and Literature) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Thai Language and Literature) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (English) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (English) […]

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) Bachelor of Fine and Applied Arts (Applied Arts Design) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศป.บ (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) อักษรย่อปริญญา (English) B.F.A. (Applied Arts Design) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย) Bachelor of Fine and Applied Arts (Fashion and Costume Design) […]

1 2