คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Faculty of Technology and Environment) ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม) Bachelor of Science (Environmental Geoinformatics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Geoinformatics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) Bachelor of Science (Environmental Technology and Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Technology […]

คณะวิเทศศึกษา

คณะวิเทศศึกษา (Faculty of International Studies) ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน) Bachelor of Arts (International Business: China) International Program อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (International Business: China) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ คำอธิบายรายวิชา ♦ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ) อาจารย์ประจำหลักสูตร ♦ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ชื่อปริญญา […]

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (Faculty of Hospitality and Tourism) ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการบริการ) Bachelor of Business Administration (Hospitality Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการบริการ) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Hospitality Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) Bachelor of Business Administration (Tourism Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. […]

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล) Bachelor of Engineering (Digital Engineering) International Program อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมดิจิทัล) อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Digital Engineering) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) Bachelor of Science (Digital Business) International Program อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ธุรกิจดิจิทัล) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. […]