โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (College of Digital Science) ปีการศึกษา 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) Doctor of Philosophy (Data Science) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาการข้อมูล) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Data Science) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) Master of Science (Data Science) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาการข้อมูล) อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Data Science) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ชื่อปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) Bachelor of Architecture (Architecture) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Arch. (Architecture) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (Faculty of Commerce and Management) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Acc. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ) Bachelor of Public Administration (Public Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) รป.บ. (การจัดการรัฐกิจ) อักษรย่อปริญญา (English) B.P.A. (Public Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) […]

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง (Faculty of Innovative Agriculture and Fisheries) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) Bachelor of Science (Food Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) Bachelor of Science (Agricultural Science and Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Agricultural […]

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (International College Surat Thani Campus) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) Bachelor of Arts (English for Business Communication) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (English for Business Communication) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) Bachelor of Arts (Chinese for Business Communication ) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) […]

1 2 3 8