โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (College of Digital Science) ปีการศึกษา 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) Doctor of Philosophy (Data Science) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาการข้อมูล) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Data Science) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) Master of Science (Data Science) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (วิทยาการข้อมูล) อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Data Science) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (The Marine and Coastal Resources Institute) ปีการศึกษา 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) Doctor of Philosophy (Marine and Coastal Resources Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Marine and Coastal Resources Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) Master of Science (Marine and Coastal Resources Management) […]

สถาบันสันติศึกษา

สถาบันสันติศึกษา (Institute for Peace Studies) ปีการศึกษา 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความขัดแย้งและสันติศึกษา) Master of Arts (Conflict and Peace Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ความขัดแย้งและสันติศึกษา) อักษรย่อปริญญา (English) M.A. (Conflict and Peace Studies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (Faculty of Environmental Management) ปีการศึกษา 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม) Doctor of Philosophy (Environmental Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Environmental Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน) Doctor of Philosophy (Sustainable Energy Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด.(การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน) อักษรย่อปริญญา […]

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Economics อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ) Bachelor of Economics (Agribusiness Economics and Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตรและการจัดการ) อักษรย่อปริญญา (English) B.Econ. (Agribusiness Economics and Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร […]

1 2 3 5