คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ) Bachelor of Arts (Aviation Industry and Hospitality Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (Aviation Industry and Hospitality Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) Bachelor of Arts (Community Studies for Sustainable Development) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. […]

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industry) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) Bachelor of Science (Food Science and Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Science and Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ) Bachelor of Science (Packaging and Material Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Packaging […]

สถาบันนโยบายสาธารณะ

สถาบันนโยบายสาธารณะ (Public Policy Institute) ปีการศึกษา 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) Master of Science (Health System Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Health System Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Manufacturing Engineering) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) Bachelor of Engineering (Computer Engineering) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Computer Engineering) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต […]

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Sciences) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) Bachelor of Business Administration (Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการ) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต Bachelor of Business Administration อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy […]

1 2 3 4 5