คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Manufacturing Engineering) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) Bachelor of Engineering (Computer Engineering) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Computer Engineering) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต […]

คณะการแพทย์แผนไทย

คณะการแพทย์แผนไทย (Faculty of Traditional Thai Medicine) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร การแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชื่อปริญญา การแพทย์แผนไทยบัณฑิต Bachelor of Thai Traditional Medicine อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พท.บ. (การแพทย์แผนไทยบัณฑิต) อักษรย่อปริญญา (English) B.TM. (Bachelor of Thai Traditional Medicine) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต ชื่อปริญญา การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต Doctor of Thai Traditional Medicine อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พท.ด อักษรย่อปริญญา (English) D.TM. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต […]

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmaceutical Sciences) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) อักษรย่อปริญญา (English) Pharm.D. (Pharmaceutical Care) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหการ) Doctor of Pharmacy (Industrial Pharmacy) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.บ. (เภสัชกรรมอุตสาหการ) อักษรย่อปริญญา (English) Pharm.D. (Industrial Pharmacy) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s […]

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Medicine อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) M.D. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) Bachelor of Science (Physical Therapy) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (กายภาพบำบัด) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Physical Therapy) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) Bachelor of Science […]

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.N.S. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) Doctor of Philosophy (Nursing Science) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Nursing Science) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต […]

1 2 3 4 5