คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (Faculty of Veterinary Science) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Veterinary Medicine อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) สพ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) D.V.M ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (International College Hatyai Campus) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล) Bachelor of Science (Creative Media and Digital Technologies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Creative Media and Digital Technologies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง) Bachelor of Engineering (Rubber Industry Engineering and Management) […]

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และ หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) อักษรย่อปริญญา (English) LL.B. (Bachelor of Laws) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ (Faculty of Medical Technology) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) Bachelor of Science (Medical Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Medical Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) Bachelor of Science (Agriculture) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เกษตรศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Agriculture) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) Bachelor of Science (Animal Science) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (สัตวศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Animal Science) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ […]

1 2 3 4 5