คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) Bachelor of Science (Agriculture) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เกษตรศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Agriculture) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) Bachelor of Science (Animal Science) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (สัตวศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Animal Science) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ […]

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) Bachelor of Science (Mathematics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (คณิตศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Mathematics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) Bachelor of Science (Chemistry) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เคมี) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Chemistry) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยาประยุกต์) […]

1 3 4 5