คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.N.S. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  

คณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ (Faculty of Political Science) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Political Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ร.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Pol.Sc ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) Bachelor of Fine and Applied Arts (Applied Arts Design) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศป.บ (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) อักษรย่อปริญญา (English) B.F.A. (Applied Arts Design) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทัศนศิลป์ ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์) Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) […]

คณะวิทยาการสื่อสาร

คณะวิทยาการสื่อสาร (Faculty of Communication Sciences) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต Bachelor of Communication Arts อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) นศ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Com.Arts ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ) Bachelor of Science (Computer and Informatics for Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information and Communication Technology for Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   […]

คณะวิทยาการอิสลาม

คณะวิทยาการอิสลาม (Faculty of Islamic Sciences) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม ชื่อปริญญา Bachelor of Business Administration (Islamic Business Innovation) Bachelor of Arts (Islamic Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Islamic Business Innovation) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนอิสลามศึกษา) Bachelor of Education (Teaching Islamic Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศษ.บ. (การสอนอิสลามศึกษา) อักษรย่อปริญญา […]

1 2