โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง (Faculty of Innovative Agriculture and Fisheries) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) Bachelor of Science (Food Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Food Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) Bachelor of Science (Agricultural Science and Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Agricultural […]

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (International College Surat Thani Campus) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) Bachelor of Arts (English for Business Communication) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (English for Business Communication) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) Bachelor of Arts (Chinese for Business Communication ) อักษรย่อปริญญา […]

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (Faculty of Liberal Arts and Management Sciences) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (พัฒนาธุรกิจ) Bachelor of Business Administration (Business Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Business Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) Bachelor of Business Administration (Tourism Business Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) อักษรย่อปริญญา (English) […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Sciences and Industrial Technology) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) Bachelor of Science (Information Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Occupational […]