คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ชื่อปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) Bachelor of Architecture (Architecture) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Arch. (Architecture) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (Faculty of Commerce and Management) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บช.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Acc. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ) Bachelor of Public Administration (Public Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) รป.บ. (การจัดการรัฐกิจ) อักษรย่อปริญญา (English) B.P.A. (Public Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) […]