คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (Faculty of Liberal Arts and Management Sciences) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (พัฒนาธุรกิจ) Bachelor of Business Administration (Business Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Business Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) Bachelor of Business Administration (Tourism Business Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว) อักษรย่อปริญญา (English) […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Sciences and Industrial Technology) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) Bachelor of Science (Information Technology) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information Technology) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Occupational […]

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล) Bachelor of Engineering (Digital Engineering) International Program อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมดิจิทัล) อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Digital Engineering) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) Bachelor of Science (Digital Business) International Program อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (ธุรกิจดิจิทัล) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. […]

คณะวิเทศศึกษา

คณะวิเทศศึกษา (Faculty of International Studies) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน) Bachelor of Arts (International Business: China) International Program อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ: จีน) อักษรย่อปริญญา (English) B.A. (International Business: China) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานานาชาติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติศึกษา) Bachelor of Arts (International Studies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศศ.บ. […]

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (Faculty of Hospitality and Tourism) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการบริการ) Bachelor of Business Administration (Hospitality Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการบริการ) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Hospitality Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) Bachelor of Business Administration (Tourism Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. […]

1 2 3 4 8