คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Faculty of Technology and Environment) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม) Bachelor of Science (Environmental Geoinformatics) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Geoinformatics) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) Bachelor of Science (Environmental Technology and Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Environmental Technology […]

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.N.S. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ  

คณะรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ (Faculty of Political Science) ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Political Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ร.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Pol.Sc ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มี 4 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการปกครอง แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แขนงวิชานโยบายสาธารณะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine and Applied Arts) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) Bachelor of Fine and Applied Arts (Applied Arts Design) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ศป.บ (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) อักษรย่อปริญญา (English) B.F.A. (Applied Arts Design) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทัศนศิลป์ ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์) Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) […]

คณะวิทยาการสื่อสาร

คณะวิทยาการสื่อสาร (Faculty of Communication Sciences) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต Bachelor of Communication Arts อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) นศ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.Com.Arts ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ) Bachelor of Science (Computer and Informatics for Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Information and Communication Technology for Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   […]

1 2 3 4 5 8