สถาบันนโยบายสาธารณะ

สถาบันนโยบายสาธารณะ (Public Policy Institute) ปีการศึกษา 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ) Master of Science (Health System Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) อักษรย่อปริญญา (English) M.Sc. (Health System Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Manufacturing Engineering) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) Bachelor of Engineering (Computer Engineering) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) อักษรย่อปริญญา (English) B.Eng. (Computer Engineering) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต […]

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Sciences) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) Bachelor of Business Administration (Management) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. (การจัดการ) อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. (Management) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต Bachelor of Business Administration อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) บธ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.B.A. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร บัญชีบัณฑิต ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy […]

คณะการแพทย์แผนไทย

คณะการแพทย์แผนไทย (Faculty of Traditional Thai Medicine) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร การแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชื่อปริญญา การแพทย์แผนไทยบัณฑิต Bachelor of Thai Traditional Medicine อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พท.บ. (การแพทย์แผนไทยบัณฑิต) อักษรย่อปริญญา (English) B.TM. (Bachelor of Thai Traditional Medicine) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต ชื่อปริญญา การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต Doctor of Thai Traditional Medicine อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พท.ด อักษรย่อปริญญา (English) D.TM. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต […]

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmaceutical Sciences) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) อักษรย่อปริญญา (English) Pharm.D. (Pharmaceutical Care) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ ชื่อปริญญา เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชกรรมอุตสาหการ) Doctor of Pharmacy (Industrial Pharmacy) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ภ.บ. (เภสัชกรรมอุตสาหการ) อักษรย่อปริญญา (English) Pharm.D. (Industrial Pharmacy) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s […]

1 4 5 6 7 8