คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Medicine อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) M.D. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) Bachelor of Science (Physical Therapy) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (กายภาพบำบัด) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Physical Therapy) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) Bachelor of Science […]

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรบัณฑิต Bachelor of Nursing Science อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) พย.บ. อักษรย่อปริญญา (English) B.N.S. ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) Doctor of Philosophy (Nursing Science) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Nursing Science) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต […]

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty of Dentistry) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Dental Surgery อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ท.บ. (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) อักษรย่อปริญญา (English) D.D.S. (Doctor of Dental Surgery) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate’s Degree) หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) Doctor of Philosophy (Oral Health Sciences) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) อักษรย่อปริญญา (English) Ph.D. (Oral Health Sciences) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ […]

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (Faculty of Veterinary Science) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Veterinary Medicine อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) สพ.บ. อักษรย่อปริญญา (English) D.V.M ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (International College Hatyai Campus) ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล) Bachelor of Science (Creative Media and Digital Technologies) อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) วท.บ. (สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล) อักษรย่อปริญญา (English) B.Sc. (Creative Media and Digital Technologies) ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ   หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง) Bachelor of Engineering (Rubber Industry Engineering and Management) […]

1 5 6 7 8