คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดตั้งขึ้นในปี 2537 โดยขยายตัวจากภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรสังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและบุคลากรในภาคใต้ โดยได้ดำเนินการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอกทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการวิจัยและให้บริการวิชาการและคำปรึกษาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรแก่โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร หน่วยงานราชการในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดำเนินการเรียนการสอนเกี่ยวกับการนำผลิตผลเกษตร ประมง ป่าไม้ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์และเครื่องอุปโภคโดยกระบวนการทางอุตสาหกรรมเกษตรและกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ตลอดจนการสอนทางด้านเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพ การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลคณะ

อุตสาหกรรมเกษตร เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นการเชื่อมโยงการผลิตระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งในปัจจุบันธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร มีการขยายตัวในอัตราสูง บุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีความรู้ความสามารถในการประมวล และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อวางแผน ควบคุม จัดการและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร  อีกทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการบุคลากรของทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐหรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร  เพื่อเป็นการสร้างงาน ในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก

สีประจำคณะ

#C73D8A สีชมพูกลีบบัวหลวง

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.38 ปณฝ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7444 6728 โทรสาร 0 7455 8866
อีเมล : agro_pr@psu.ac.th
เว็บไซต์ : agro.psu.ac.th
Facebook : คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.
 
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
สำนักงาน : อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตู้ ปณ. 38 ปณฝ. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6321, 0 7428 6301 โทรสาร 0 7455 8866
                  ดำเนินการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับเคมีอาหาร จุลินทรีย์ และความปลอดภัยของอาหาร การแปรรูปผลิตผลเกษตร ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ น้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากการแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ วิศวกรรมอาหาร ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหาร
 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
สำนักงาน : อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตู้ ปณ. 38 ปณฝ. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6361, 0 7428 6301 โทรสาร 0 7455 8866
                  ดำเนินการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับ การนำเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร โดยครอบคลุม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีของเอนไซม์ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตวัสดุชีวภาพ เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือและการบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลและพันธุวิศวกรรม
 
ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
สำนักงาน : อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตู้ ปณ. 38 ปณฝ. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6345, 0 7428 6301 โทรสาร 0 7455 8866
                  ดำเนินการเรียนการสอน การวิจัยด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมบรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การประยุกต์ใช้วิชาการในการศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุชีวภาพ วัสดุสังเคราะห์และวัสดุผสม เพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีทางวิศวกรรมมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อกระบวนการผลิตและการบรรจุ บูรณาการและเชื่อมโยงความรู้ในสาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรม ทำวิจัยและบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ให้กับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ
 
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร
สำนักงาน : อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตู้ ปณ. 38 ปณฝ. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6380 โทรสาร 0 7455 8866
                  ดำเนินการเรียน การสอน การวิจัยและบริการวิชาการด้านการจัดการเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดการคุณภาพ การประกันคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค การวางแผนการผลิตและกระบวนการนำเข้าและส่งออกของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร