คณะทันตแพทยศาสตร์

ในปี 2522 ทบวงมหาวิทยาลัยและทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง “การสัมมนาระดับผู้บริหารงานทันตกรรม” ทั่วประเทศขึ้น ผลจากการสัมมนาครั้งนี้เป็นมูลเหตุสำคัญยิ่งในการก่อตั้ง คณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวคือ จากการที่ประชาชนมีโรคฟันและโรคในช่องปาก เป็นจำนวนสูงถึงร้อยละ 85 แต่ทันตแพทย์มีจำนวนน้อยและการกระจายของทันตแพทย์อยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนงานเพื่อจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ในปี 2523 และในปีการศึกษา 2525 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นแรกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ จำนวน 10 คน การจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2526 ในช่วงของการดำเนินการก่อสร้างอาคาร การจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพื้นฐานทางทันตแพทย์ได้ใช้ส่วนหนึ่งของอาคารบริหาร และห้องบรรยายของคณะแพทยศาสตร์ ต่อมาเมื่อการก่อสร้างอาคารบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์และอาคารโรงพยาบาลทันตกรรมแล้วเสร็จเมื่อปี 2529 จึงได้จัดการเรียนการสอนขึ้นในอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์เอง

ปัจจุบันคณะรับนักศึกษาทันตแพทย์ระดับปริญญาตรีปีละ 50 คน ระยะเวลาการศึกษา 6 ปีการศึกษา และเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา นอกจากนี้ คณะยังเปิดหลักสูตรหลังปริญญา เพื่อพัฒนาเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางต่อยอดในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
  2. หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ 5 สาขา ได้แก่ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
    และแม็กซิลโลเฟเชียล สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน และสาขา ทันตสาธารณสุข
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเซลล์วิยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ สาขาวิชาวิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
  4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

คณะยังเปิดหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตร 1 ปีคือ หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยใช้หลักสูตรตามที่ทันตแพทยสภารับรอง

ข้อมูลคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์จัดการเรียนการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการวิจัย รวมถึงมีการวัดผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนได้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในรายวิชาต่าง ๆ ทุกชั้นปีให้กับนักศึกษา ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นอย่างสูง

สีประจำคณะ

#9E76B4 สีม่วงดอกบัวสุทธาสิโนบล

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-7428-7517 โทรสาร 0-7421-2922
เว็บไซต์ : www.dent.psu.ac.th
Facebook : DentPSU
 
ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว (Department of Oral Biology and Occlusion)
สำนักงาน : ชั้น 4 อาคารรัชมงคลนครินทร์ (อาคาร 3) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 17 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7611 โทรสาร 0 7442 9873
อีเมล : atchara.th@psu.ac.th
                  ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว จัดการเรียนการสอนในเรื่อง ชีววิทยาช่องปาก ตั้งแต่เรื่องกำเนิดและพัฒนาการของฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องภายในกระดูกขา กรรไกร โครงสร้าง หน้าที่ ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในช่องปาก และความเกี่ยวข้องกับการรักษาในคลินิกของฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยละเอียด ในส่วนของระบบการบดเคี้ยวจะเน้นเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและการทำงานของฟันแต่ละซี่ รวมถึงอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการบดเคี้ยวและการสบฟัน นอกจากนี้ ภาควิชายังรับผิดชอบการสอนในเรื่องของชีวสถิติ และกระบวนการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำสถิติและการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพทันตแพทย์ต่อไป
 
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (Department of Prosthetics Dentistry)
สำนักงาน : ชั้น 2 อาคารรัชมงคลนครินทร์ (อาคาร 3) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 17 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7561 โทรสาร 0 7442 9874
อีเมล : kuntaros.s@psu.ac.th
                  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จัดการเรียนการสอน การวิจัยและให้บริการรักษาผู้ป่วยทางด้านการใส่ฟันเทียมชนิดต่าง ๆ และการทำรากเทียมและการทำอวัยวะเทียมบนใบหน้าและขากรรไกร (Maxillofacial Prostheses) โดยศึกษาวิธีการตรวจ บันทึกประวัติ ลักษณะกายวิภาคในช่องปาก เทคนิคการพิมพ์ปาก และวิธีการสบฟันที่ผิดปกติ เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับการใส่ฟันเทียม โดยฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและคลินิกในการออกแบบ เตรียมฟันและใส่ฟันเทียมทั้งแบบบางส่วนถอดได้และฟันเทียมทั้งปาก รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการใส่ฟันเทียม เช่น การปรับแต่ง การซ่อมฟันเทียม การเสริมฐานฟันเทียม ฯลฯ นอกจากนี้ ภาควิชายังรับผิดชอบการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุทางทันตกรรม ได้แก่ ทันตวัสดุ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทันตกรรมประเภทต่าง ๆ โดยศึกษาคุณสมบัติ ชนิดหรือประเภทและประโยชน์ของวัสดุ รวมทั้งวิธีการเก็บรักษาและการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ
 
ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน (Department of Preventive Dentistry)
สำนักงาน : ชั้น 3 อาคารรัชมงคลนครินทร์ (อาคาร 3) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 17 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7600, 0 7428 7601 โทรสาร 0 7442 9875
อีเมล : preventdept@gmail.com
                  ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน จัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักศึกษามีความคิดรวบยอดในปรัชญาด้านทันตกรรมป้องกัน และมุ่งเน้นให้นักศึกษาให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วย ภายใต้จิตสำนึกและบนหลักการของการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การดำเนินงานในภาควิชาได้แบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชาคือ
                  1. สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จัดการเรียนการสอนเน้นการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและการให้การรักษาโรคที่พบบ่อยในช่องปากของเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนำมาสู่ประชากรในชุมชนที่มีสุขภาพช่องปากที่ดี โดยมีการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมของเด็กมาใช้ เพื่อนำไปสู่การวางแผนทางทันตกรรมป้องกันที่เหมาะสมและการตรวจรักษาที่ถูกต้อง
                  2. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาสามารถวินิจฉัยความผิดปกติของการสบฟันและโครงสร้างของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมถึงความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของความผิดปกติ เพื่อประโยชน์ในงานป้องกันและรักษาขั้นต้นในกรณีที่มีความผิดปกติไม่รุนแรง และสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ในกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรง
                  3. สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน จัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษาสามารถประมวลวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคม และมนุษยวิทยาที่เกี่ยวข้อง มาผสมผสานกับวิชาการต่าง ๆ ทางสาธารณสุขศาสตร์ไปใช้ในการค้นหาปัญหาสุขภาพช่องปากที่สำคัญในชุมชน รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาและประเมินผลอย่างถูกต้องและเป็นระบบ สามารถเลือกใช้กลวิธีส่งเสริมสุขภาพช่องปากในการแก้ไขสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยและชุมชนโดยใช้ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความรู้ความชำนาญทางคลินิกมาผสมผสานความรู้ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้มีการสอดแทรกประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษาในการปฏิบัติงานในชุมชนจริง โดยนักศึกษาจะได้ออกฝึกปฏิบัติงานในชุมชนและโรงเรียน
 
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ (Department of Conservative Dentistry)
สำนักงาน : ชั้น 2 อาคารรัชมงคลนครินทร์ (อาคาร 3) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 17 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7571 โทรสาร 0 7442 9877
อีเมล : kanlaya.l@psu.ac.th
                  ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการให้บริการด้านการบูรณะฟันที่ยังมีชีวิต ไม่มีชีวิตและฟันที่สูญเสียไป รวมทั้งเนื้อเยื่อปริทันต์ให้อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด และสามารทำงานได้ตามปกติ โดยนักศึกษาจะลงปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและลงปฏิบัติงานในคลินิก เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโดยการอุดฟัน รักษาคลองรากฟัน การใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่น และการรักษาโรคเหงือกโดยวิธีต่าง ๆ การดำเนินงานในภาควิชาได้แบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชาคือ
                  1. สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นงานด้านบูรณะฟันธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ ป้องกันและให้การรักษารอยโรคของฟันธรรมชาติ ซึ่งรอยโรคนี้อาจเป็นการผุ การสึกจากสาเหตุต่าง ๆ ความผิดปกติของฟัน รวมถึงฟันที่มีสีผิดปกติและฟันที่มีการแตกหัก
                  2. สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถวินิจฉัยโรคของพัลป์และเนื้อ เยื่อรอบปลายรากฟันชนิดต่าง ๆ ตลอดจนสามารถให้การรักษาคลองรากฟันได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
                  3. สาขาวิชาปริทันตวิทยา จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถวินิจฉัยโรคทางปริทันตวิทยาชนิด ต่าง ๆ รวมทั้งสามารถให้การรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในงานป้องกันและรักษาโรคปริทันต์ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญมากอันหนึ่งทางทันตสุขภาพของประชาชนชาวไทย
                  4. สาขาวิชาครอบและสะพานฟัน จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ขอบข่ายงานครอบและสะพานฟัน เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุทันตกรรมที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้ขั้นตอนในการทำงานครอบและสะพานฟันโดยมีการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและในคลินิก ซึ่งนักศึกษาจะต้องสามารถวินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาในงานครอบและสะพานฟันแก่ผู้ป่วยได้
 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (Department of Surgery)
สำนักงาน : ชั้น 3 อาคารรัชมงคลนครินทร์ (อาคาร 3) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 17 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7591, 0 7428 7596, 0 7442 9876 โทรสาร 0 7442 9876
อีเมล : dent_surgery@group.psu.ac.th
                  ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดการเรียนการสอน การวิจัยและให้บริการเกี่ยวกับงานด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำการตรวจ วินิจฉัย และวางแผนการรักษาและให้การรักษาทางศัลยกรรมช่องปาก เช่น การถอนฟัน การผ่าตัดฟันคุด การผ่าตัดปลายรากฟัน การรักษาอุบัติเหตุที่เกิดต่อฟันและกระดูกขากรรไกร การรักษาภาวะติดเชื้อ บริเวณช่องปากและใบหน้า รวมถึงมีความเข้าใจถึงการรักษาความเจ็บปวดบริเวณใบ หน้า การรักษาถุงน้ำและเนื้องอกของกระดูกขากรรไกร การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันและกระดูกขากรรไกร ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือเนื่องจากอุบัติเหตุ การผ่าตัดเพื่อการใส่ฟันเทียมรวมถึงรากฟันเทียม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทั่ว ไปและวิสัญญีวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
 
ภาควิชาโอษฐวิทยา (Department of Stomatology)
สำนักงาน : ชั้น 2 อาคารรัชมงคลนครินทร์ (อาคาร 3) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 17 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7581 โทรสาร 0 7442 9878
อีเมล : benyapa.w@psu.ac.th
                  ภาควิชาโอษฐวิทยา จัดการเรียนการสอน การบริการและการวิจัยเกี่ยวกับโรคชนิดต่าง ๆ ที่พบในช่องปาก อวัยวะข้างเคียงในด้านของการตรวจพิเคราะห์โรค การใช้ภาพถ่ายรังสีและวิธีต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการมาประกอบการรักษาทางยา การดำเนินงานในภาควิชาได้แบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา คือ
                  1. สาขาวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ในการตรวจในช่องปาก การตรวจด้วยเทคนิคเพิ่มเติม การส่งตรวจทางรังสีและการส่งตรวจเพิ่มเติมห้องปฏิบัติการ การให้การวินิจฉัย วางแผนการรักษาอย่างองค์รวม รวมถึงการให้การรักษารอยโรคต่าง ๆ ในช่องปากด้วยการใช้ยา และการดูแลรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบร่วมด้วย
                  2. สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปาก จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง รังสีวิทยาของฟัน กระดูกขากรรไกรและอวัยวะที่เกี่ยวข้องในช่องปาก ตั้งแต่พื้นฐานของการเกิดรังสี ผลทางชีวภาพ อันตรายจากรังสีและวิธีป้องกัน ขบวนการในการเกิดภาพรังสี วิธีถ่ายภาพรังสีบริเวณใบหน้าแบบต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทของภาพรังสีในการให้การวินิจฉัยโรค
                  3. สาขาวิชาจุลชีววิทยาช่องปาก จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพื้นฐานและกลไกการติดเชื้อจุลชีพในช่องปาก ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับร่างกาย การตรวจสอบความไวของยาต่อเชื้อ การป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อ วิธีทำให้ปราศจากเชื้อในงานทันตกรรม หลักวิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ รวมถึงการแปลผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
                  4. สาขาวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักทั่วไปทางพยาธิวิทยา โดยเน้นเกี่ยวกับสาเหตุและกลไกของการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ การติดเชื้อจุลชีพและภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน โรคทางกายและโรคที่พบในช่องปาก ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ของโรคทางกายและโรคในช่องปาก ลักษณะพยาธิสภาพที่เห็นด้วยตาเปล่าและด้วยกล้องจุลทรรศน์ พร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพยาธิสภาพและลักษณะทางคลินิก