คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2526 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายทันตแพทย์สู่ชุมชนชนบทในภาคใต้ ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ ผลิตทันตบุคลากรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและระดับวุฒิบัตร โดยจัดการเรียนการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ภายใต้การดูแลโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ และด้านการวิจัย

นอกจากนี้ คณะยังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางทันตกรรมของภาคใต้ โดยมีโรงพยาบาลทันตกรรมซึ่งเป็นศูนย์กลางวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรม และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชนชนบท ได้แก่ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อออกไปให้บริการแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลซึ่งการเข้าถึงทันตแพทย์เป็นไปได้ยาก เป็นต้น

ปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมากมาย จากเจตนารมณ์เดิมที่ผลิตทันตแพทย์สนองความต้องการของชุมชนภาคใต้ มาเป็นการตอบสนองประชากรทั้งประเทศ รวมทั้งขยายบทบาททางวิชาการสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น

ข้อมูลคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางให้มีความรู้  ทักษะและมีคุณธรรม ทั้งในด้านคลินิกและวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งสามารถวิเคราะห์แก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย ต่อวิชาชีพและต่อสังคม ในลักษณะที่สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ โดยมีความร่วมมือจากอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของหลักสูตร

ทั้งนี้ คณะฯ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่มีโรงพยาบาลทันตกรรม ปัจจุบันคณะฯ มีอุปกรณ์ทางคลินิกที่ทันสมัย รองรับผู้ป่วยในภาคใต้และในภูมิภาคนี้  มีแหล่งฝึกงานทางคลินิกและชุมชนที่เป็นเครือข่ายเข้มแข็งที่สำคัญ มีหน่วยส่งเสริมการวิจัยที่มีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือที่รองรับงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ที่หลากหลายและทันสมัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560
  • สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561
  • สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2560
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  • สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560

สีประจำคณะ

#9E76B4 สีม่วงดอกบัวสุทธาสิโนบล

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-7428-7517 โทรสาร 0-7421-2922
เว็บไซต์ : www.dent.psu.ac.th
Facebook : DentPSU
 
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ทิพย์สุเนตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)
สำนักงาน : หน่วยบัณฑิตศึกษา ชั้น 6 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7531  โทรสาร 0 7421 2922
 
1. ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ผู้รับผิดชอบ : คันธรส สนธิพิพัฒน์
สำนักงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7561, 0 7442 9874  โทรสาร 0 7442 9874
                  จัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญในงานทันตกรรมประดิษฐ์ งานทันตวัสดุ ทั้งชนิดถอดได้และติดแน่น งานทันตกรรมรากเทียม งานประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร โดยเฉพาะในรายที่ มีความซับซ้อน มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับทันตแพทย์ผู้ชำนาญในสาขาอื่น ๆ มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานทางทันตกรรมประดิษฐ์และทันตวัสดุ และให้นักศึกษาปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพทันตแพทย์
 
2. ภาควิชาโอษฐวิทยา
ผู้รับผิดชอบ : พิมพ์สุจี ศรีสุวรรณ
สำนักงาน : ภาควิชาโอษฐวิทยา ชั้น 2 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7581  โทรสาร 0 7442 9878
                  รับผิดชอบงานการเรียนการสอน การฝึกอบรมทั้งระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา ด้านอายุรศาสตร์ช่องปาก รังสีช่องปาก พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยา ให้บริการตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากตลอดจนการวางแผนการรักษา และให้การรักษาผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ ได้แก่ โรคเนื้อเยื่ออ่อนช่องปาก แผลในปาก และอาการปวดเรื้อรังบริเวณช่องปากใบหน้าและข้อต่อขากรรไกรรวมถึงโรคของข้อต่อขากรรไกร พร้อมทั้งให้บริการด้านวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยาช่องปาก พยาธิคลินิก และจุลชีววิทยาช่องปาก นอกจากนี้ยังมีบริการทางรังสีวิทยาช่องปาก โดยให้การบริการไปยังหน่วยงานภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วย
 
3. ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์
ผู้รับผิดชอบ : กัลยา โลหะประเสริฐ
สำนักงาน : ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 7428 7571  โทรสาร 0 7442 9877
                  รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
                  - ทันตกรรมบูรณะ เป็นการเรียนที่บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทันตวัสดุที่ใช้ในการบูรณะฟัน วิทยาการทางคลินิก (Clinical Technique) ร่วมกับปฏิบัติการทางทันตแพทยศาสตร์โดยใช้หลักฐาน (Evidence based dentistry) ในการกำหนดทางเลือกในการรักษาในผู้ป่วยที่มีโรคฟันผุ ฟันสึก (Tooth surface loss) ฟันเปลี่ยนสี ฟันห่าง ฟันหายไปบางซี่ ฟันที่มีรูปร่างผิดปกติ และฟันที่มีการสบที่ผิดปกติ รวมถึงการบูรณะฟันรากเทียม
                  - ปริทันตวิทยา เป็นการสอนแบบผสมผสานความรู้พื้นฐานและวิทยาการทางคลินิก (Clinical Technique) ในการรักษาโรคปริทันต์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงในระดับที่ซับซ้อน การทำศัลย์ปริทันต์ในแบบต่าง ๆ เช่น การศัลย์ปริทันต์เพื่อสร้างเนื้อเยื่อปริทันต์ขึ้นใหม่, การแก้ไขความผิดปกติของเยื่อเมือก และศัลย์ปริทันต์ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะและความสวยงาม เป็นต้น ความรู้พื้นฐานในด้านการทำทันตกรรมรากเทียม การวางแผนการรักษาผู้ป่วยในรูปแบบของการสัมมนาร่วมหลายสาขาวิชา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถติดตามความรู้ ความก้าวหน้าในงานปริทันต์วิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่องและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเหมาะสม
                  - วิทยาเอ็นโดดอนต์ เป็นการเรียนการสอนมุ่งเน้นความเข้าใจ ความรู้ทั้งทางด้านชีววิทยาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพในการรักษา คลองรากฟันให้แก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะในการรักษาพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน และเนื้อเยื่อรอบรากฟัน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ซับซ้อนกว่าปกติ การวางแผนการรักษาและการทำงานร่วมกับสาขาวิชาอื่น ๆ การสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจและวิเคราะห์งานวิจัยในอดีต อันนำมาถึงหลักปฏิบัติในปัจจุบัน และงานวิจัยใหม่ ๆ
 
4. ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
ผู้รับผิดชอบ : สาขาทันตกรรมจัดฟัน : นางสาวทฤฒมน ธนาภูมิศักดา
: สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก : นางสาวนงเยาว์ อุไรรัตน์
: สาขาทันตสาธารณสุข : นางสาวชนากานต์ บุญเกลี้ยง
สำนักงาน : ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน ชั้น 3 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 7428 7600, 0 7428 7601  โทรสาร 0 7442 9875
                  สาขาทันตกรรมจัดฟัน
                  สาขาทันตกรรมจัดฟัน เน้นการสอนให้สามารถนำทฤษฎีความรู้ แนวคิดพื้นฐานทางทันตกรรมจัดฟัน เพื่อวิเคราะห์วางแผนการรักษาและให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟันได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล เน้นให้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันกับสาขาวิชาอื่น ที่ต้องการบูรณะฟัน ปริทันตวิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์ ระบบบดเคี้ยว และศัลยศาสตร์ ร่วมทั้งการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ตั้งแต่ ระยะเริ่มแรก จนเสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนากระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจากการสัมมนา, การรักษาผู้ป่วยและจากการเข้าร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของการรักษาด้วยเทคนิคใหม่ และวัสดุที่ทันสมัย โดยเน้นผู้เรียนและผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
                  สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
                  ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์หลังปริญญา ซึ่งมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ อย่างลึกซึ้ง ในการดูแลผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยชนิดพิเศษต่าง ๆ แบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของผู้ป่วย และผู้ปกครองต่องานด้านทันตกรรม ด้วยวิทยาการใหม่ๆ ทั้งทางด้านชีววิทยาวัสดุศาสตร์ และวิธีจัดการพฤติกรรมด้วยหลักจิตวิทยา ตลอดจนการใช้ยาระงับความกังวลและยาดมสลบ พร้อมทั้งสามารถคิดค้นและแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางการวิจัยมาพัฒนาการทำงานและการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ
                  สาขาทันตสาธารณสุข
                  สาขาทันตสาธารณสุข จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้นำ ในการดูแลและแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพในชุมชน โดยเน้นการส่งเสริม ป้องกันและดูแลทันตสุขภาพแบบองค์รวมและมีส่วนร่วมของชุมชน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานทันตสาธารณสุข สามารถประสานงานกับบุคลากรอื่น ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดค้นและแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และจัดการข้อมูลทางทันตสาธารณสุข พร้อมทั้งประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการทำงานทันตสาธารณสุข
 
5. ภาควิชาศัลยศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : เบญจวรรณ ตรีรานุรัตน์
สำนักงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 7428 7591, 0 7428 7596  โทรสาร 0 7442 9876
                  ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยที่ต้องการรักษาทางศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าการวิจัย ในงานด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ให้มีความก้าวหน้า เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางาน การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ โดยที่ขอบเขตของงานที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ คือ Dental alveolar surgery, Orofacial infection, Preprosthetic surgery including dental implant, Maxillofacial pathology, Maxillofacial injury และ Dentofacial deformity
 
6. ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ทิพย์สุเนตร
สำนักงาน : ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว ชั้น 4 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 7428 7531  โทรสาร 0 7421 2922
                  รับผิดชอบการเรียนการสอนชีววิทยาช่องปากตั้งแต่เรื่องกำเนิดและพัฒนาการของฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องภายในกระดูก ขากรรไกร โครงสร้าง หน้าที่ ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในช่องปาก และความเกี่ยวข้องกับการรักษาในคลินิกของฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยละเอียด
                  ในส่วนของระบบการบดเคี้ยวจะเน้นเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ และการทำงานของฟันแต่ละซี่ รวมถึงอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการบดเคี้ยวและการสบฟัน นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยังรับผิดชอบการสอนในเรื่องของชีวสถิติ และกระบวนการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถนำสถิติและการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพทันตแพทย์