คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยการรวมภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกำลังคนในสาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาธุรกิจเกษตร ไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในทุกระดับ

ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร สำหรับหลักสูตรปริญญาโทได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ภายใต้สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะ (ปี 2559-2563) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร ดังนี้

วิสัยทัศน์:

คณะเศรษฐศาสตร เป็นองค์กรผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ที่แข็งแกร่งในระดับประเทศและอาเซียน

พันธกิจ:
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. สร้างงานวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่จากบริบทของภาคใต้และอาเซียน
3. ให้บริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของสังคมและชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
วัฒนธรรม: มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อการพัฒนา
ค่านิยม: ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ข้อมูลคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษาสถานการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงบริบทของเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาค ประกอบกับประสบการณ์ของคณาจารย์ในการทำวิจัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถนำเอาความรู้นอกห้องเรียนมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว คณะเศรษฐศาสตร์ยังส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจำนวนมาก เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตในทางที่เหมาะสม สร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งต่อตัวนักศึกษาเองและสังคม และเนื่องจากคณะเศรษฐศาสตร์มีเป้าหมายการรับนักศึกษาจำนวนไม่มากในแต่ละปี คือ เพียง 160 คนในระดับปริญญาตรี และ 40 คนในระดับปริญญาโท ทำให้สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด มีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่อบอุ่น

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร เป็นหลักสูตรที่มีความสอดรับกับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้ ที่รายได้ภาคใต้กว่าร้อยละ 30 มาจากสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

นอกจากนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ยังมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ มีการผสมผสานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และธุรกิจเกษตร เพื่อนำไปสู่การจัดการธุรกิจเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  มีการศึกษาจากธุรกิจจริง ผ่านการทัศนศึกษา  การศึกษากรณีตัวอย่าง  และการบรรยายจากวิทยากรพิเศษที่อยู่ในแวดวงธุรกิจของประเทศ  ทั้งนี้หลักสูตรฯ ยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมธุรกิจเกษตร เพื่อเป็นศูนย์รวมเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนสมาชิกของชมรมในการดำเนินธุรกิจ และที่สำคัญยิ่ง หลักสูตรฯ ได้เน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นหลักประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้และศึกษาสถานการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงบริบทของเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาค  ประกอบกับประสบการณ์ของคณาจารย์ในการทำวิจัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ทำให้สามารถนำเอาความรู้นอกห้องเรียนมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา  นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว  คณะเศรษฐศาสตร์ยังส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจำนวนมาก เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตในทิศทางที่เหมาะสม  สร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งต่อตัวนักศึกษาเองและสังคม และเนื่องจากคณะเศรษฐศาสตร์มีเป้าหมายการรับนักศึกษาจำนวนไม่มากในแต่ละปี คือ เพียง 160 คนในระดับปริญญาตรี และ 30 คนในระดับปริญญาโท  ทำให้สามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างใกล้ชิด  มีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่อบอุ่น

หลักสูตรปริญญาโท ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 จนถึงปัจจุบัน ได้รับนักศึกษามาแล้วจำนวน 21 รุ่น จำนวน 747 คน ทั้งจากพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนราชการ ธนาคาร ธุรกิจส่วนตัว และพนักงานรัฐวิสาหกิจ และได้ปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

จากการประเมินผลความพึงพอใจจากมหาบัณฑิตที่จบไปแล้ว 18 รุ่น พบว่า ในภาพรวมบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก โดยเฉพาะมหาบัณฑิต 5 รุ่นที่เพิ่งจบ มีความพึงพอใจมากในประเด็น 1) รับปริญญาที่มีศักดิ์ศรี  2) สร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างอาชีพและคณาจารย์  3) พัฒนาตนให้ได้รับการยอมรับในวิชาชีพและอื่นๆ ในสังคม  4) สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มวุฒิภาวะทางวิชาการ  5) สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนางาน  6) ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมวิชาการ  7) สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ/งานที่ทำอยู่  8)  ได้แนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจของตนเอง และ  9) ได้เครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ทางเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจเกษตร และมีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพลวัต บูรณาการเพื่อกำหนดนโยบายหรือ/และวางแผนกลยุทธ์ ตลอดจนมีความสามารถในการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรและธุรกิจเกษตรอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม

สีประจำคณะ

#F54F05 สีส้มดอกประดู่แดง

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2400 โทรสาร 0 7428 2400
อีเมล : economics@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.economics.psu.ac.th
Facebook : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สำนักงาน : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2400 โทรสาร 0 7428 2410
                  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิตเป็นสำคัญ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ สอนโดยใช้ตำราหลักซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เน้นการให้ความรู้ทางทฤษฎี การประยุกต์ใช้ และทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ปัจจุบันบัณฑิตจบไปแล้ว 10 รุ่น จำนวน 602 คน
 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สำนักงาน : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2400 โทรสาร 0 7428 2410
                  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรเปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แบ่งได้เป็น
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศ และของโลก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการด้านการเกษตรและธุรกิจเกษตร ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรได้เล็งเห็นว่าภาคการเกษตรเป็นภาคการผลิตที่สำคัญทั้งในระดับโลก ภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทยและของภาคใต้ ดังนั้นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร จึงตรงกับความต้องการของตลาดงานส่วนใหญ่ของประเทศและภูมิภาค ปัจจุบันบัณฑิตจบไปแล้ว 23 รุ่น จำนวน 850 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยพัฒนา และมีทักษะการเลือกใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เพื่อจัดการธุรกิจเกษตรทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคได้อย่างเหมาะสม มีความตระหนักและให้ความสำคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีสำนึกรับผิดชอบต่อเกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภคและต่อสังคม อันจะนำไปสู่การประกอบธุรกิจและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป จนถึงปัจจุบันมีมหาบัณฑิตจบไปแล้ว 17 รุ่น จำนวน 599 คน
 
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
สำนักงาน : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2484-5 โทรสาร 0 7428 2410
อีเมล : maboffice.psu@gmail.com, sutonya.t@psu.ac.th