คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะแรกที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อปี พ.ศ. 2510 (ขณะนั้นใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยภาคใต้”) รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อเดือนมิถุนายนในปีเดียวกัน จำนวน 50 คน โดยที่ยังไม่มีสถานที่
ทำการ และสิ่งก่อสร้างเป็นของตัวเอง การดำเนินการต่าง ๆ ได้จัดทำที่สำนักงานชั่วคราวอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันคือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วงแรกของการดำเนินงานได้เปิดสอนเพื่อผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

การดำเนินการในระยะแรก ในช่วงแรกปี พ.ศ. 2511 - 2513 ประสบกับปัญหาอุปสรรคหลายประการเนื่องจาก
ขาดแคลนบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ด้านการเรียนการสอนบางวิชา เช่น ในหมวดวิชาช่างเบื้องต้น ต้องฝากนักศึกษาไปเรียนที่ “โรงเรียนช่างฝีมือทหาร” ส่วนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ใช้คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ขณะนั้น) ร่วมกับคณาจารย์จากโรงเรียนอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนักเรียนทุน “โคลัมโบ” ที่มีทุนผูกพันกับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่มาช่วยสอน ในระหว่างนั้นได้รีบเร่งก่อสร้างที่ทำการถาวรของคณะฯ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้สั่งซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กัน

ในปี พ.ศ. 2514 การก่อสร้างอาคารของคณะฯ ได้เสร็จสิ้นพร้อมกับได้มีการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาไว้บ้างแล้ว ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน จึงได้ย้ายนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และ 4 รวมประมาณ 200 คน มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาคอหงส์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังคงให้เรียนอยู่ที่สำนักงานชั่วคราวที่กรุงเทพฯ ต่อไปอีกหนึ่งภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่สองของปีการศึกษาเดียวกัน จึงย้ายนักศึกษาทั้งหมดมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2514 นี้เอง ที่คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกจำนวน 13 คน

ข้อมูลคณะ

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 13 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 12 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 9 หลักสูตร ทุก ๆ หลักสูตรของคณะฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  จึงมั่นใจได้ว่าการเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล อีกทั้งรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในสายวิชาการ และสายสนับสนุน รวมทั้งมีทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินการที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนที่ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน เครื่องมือปฏิบัติการ และระบบคอมพิวเตอร์ หลักสูตรของคณะฯ ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานภายใต้การรับรองจากสภาวิศวกร จึงมีความพร้อมในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ อีกทั้งยังมีสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือในการพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากการสนับสนุนการแสวงหาความรู้ในเชิงวิชาการแล้ว คณะฯ ยังให้ความสำคัญในด้านการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (หลักสูตร 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตร 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ (หลักสูตร 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตร 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคสมทบ หลักสูตร 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • สาขาวิชานวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล (ภาคสมทบ หลักสูตร 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

สีประจำคณะ

#891A1C สีแดงเลือดหมู

RGB : 137, 26, 28
CMYK : 28, 99, 98, 31

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.2 ถนน กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7079, 0 7428 7087, 0 7428 7111
อีเมล : info@eng.psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.eng.psu.ac.th
Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
 
กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7093, 0 7428 7410 โทรสาร 0 7428 7048
อีเมล : pjiraporn@eng.psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.eng.psu.ac.th
Facebook : งานรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
: งานพัฒนาทักษะและสวัสดิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
 
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7008
อีเมล : kanyanan.c@psu.ac.th
Facebook : Rado Tabian Eng
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7045
เว็บไซต์ : www.ee.psu.ac.th
Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวฯ ม.อ.หาดใหญ่
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7201
เว็บไซต์ : www.me.psu.ac.th
Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.อ.หาดใหญ่
 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7015-6 โทรสาร 0 7428 7012
เว็บไซต์ : www.ie.psu.ac.th
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7055-6
อีเมล : crattaya@eng.psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.chem.eng.psu.ac.th
Facebook : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7065-6 โทรสาร 0 7428 7066
อีเมล : bnuttiya@eng.psu.ac.th, tichakorn.s@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.mne.eng.psu.ac.th
Facebook : สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ม.อ.
 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7075, 0 7428 7358 โทรสาร 0 7428 7076
เว็บไซต์ : www.coe.psu.ac.th
Facebook : CoE@PSU
 
สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2000 ต่อ 749955
อีเมล : yosita.l@psu.ac.th
เว็บไซต์ : innoem.eng.psu.ac.th
Facebook : Innovation Engineering and Management, PSU หลักสูตรนานาชาติ