คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะแรกที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2510  (ขณะนั้นใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยภาคใต้”) รับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อเดือนมิถุนายนในปีเดียวกันจำนวน 50 คน ในปีแรกของการก่อตั้งได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโยธา โดยใช้อาคารของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นสำนักงานและอาคารเรียนชั่วคราว  ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 การก่อสร้างอาคารกลางของคณะฯ ที่หาดใหญ่ได้เสร็จสิ้น  จึงได้มีการย้ายนักศึกษาตั้งแต่ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป รวมประมาณ 200 คน มาเรียนที่หาดใหญ่ ในปีต่อมาก็ได้ย้ายนักศึกษาที่เหลือมาเรียนรวมกันที่หาดใหญ่ทั้งหมด และนับเป็นคณะแรกที่ได้เปิดดำเนินการที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐที่ต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจและกำลังคนในภาคใต้ ฉะนั้นวัตถุประสงค์เริ่มแรกของการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงให้ความสำคัญกับการมุ่งผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2514

คณะวิศวกรรมศาสตรได้ผลิตบัณฑิตสำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก จำนวน 13 คน  คณะวิศวกรรมศาสตร ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น จนกระทั่งในปี 2550 ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 12 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 12 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 8 สาขาวิชา โดยมีภาควิชาต่าง ๆ รวม 7 ภาควิชา  คือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี พ.ศ. 2510 โดยในระยะแรกเปิดสอนในระดับปริญญาตรีเพียง 3 สาขาวิชา ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 12 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 12 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก 8 สาขาวิชา

ข้อมูลคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในสายวิชาการ และสายสนับสนุน รวมทั้งมีทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินการที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนที่ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน เครื่องมือปฏิบัติการ และระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ หลักสูตรของคณะฯ ยังได้รับการดูแลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และหลักสูตรที่เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมก็ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรทุกหลักสูตร จึงมีความพร้อมในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ปัจจุบันผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีไปแล้วประมาณ 8,000 คน มีสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีความเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือในการพัฒนาคณะฯ

นอกจากการสนับสนุนการแสวงหาความรู้ในเชิงวิชาการแล้ว คณะฯ ยังให้ความสำคัญในด้านการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ครบถ้วน ทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ และหลักสูตรที่เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้รับการรับรองโดยสภาวิศวกรทุกหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สีประจำคณะ

#891A1C สีแดงเลือดหมู

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.2 ถนน กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7079, 0 7428 7087, 0 7428 7111
อีเมล : info@eng.psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.eng.psu.ac.th
Facebook : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยภาควิชาที่ทำหน้ารับผิดชอบการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ รวม 7 ภาควิชา ดังนี้

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Department of Electrical Engineering)
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.2 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7045-6 โทรสาร 0 7455 8831
อีเมล : thawatchai.t@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.ee.psu.ac.th
                  รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ รวมทั้งบริการสอนวิชาหลักทางวิศวกรรมไฟฟ้าและด้านชีวการแพทย์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้ากำลัง การออกแบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไฟฟ้าสื่อสารวิศวกรรมไมโครเวฟและสายอากาศ ระบบควบคุม ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า การประยุกต์ใช้วิศวกรรมไฟฟ้าในวงการแพทย์
 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Department of Mechanical Engineering)
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.2 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7035-6 โทรสาร 0 7455 8830
อีเมล : mech@me.psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://serv2.me.psu.ac.th/home/index.php
                  รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหลักสูตรวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ รวมทั้งสอนวิชาหลักทางวิศวกรรมเครื่องกล ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการทำงานของระบบทางวิศวกรรมเครื่องกล เช่น ระบบกลไก ระบบเครื่องจักรกล ระบบความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบของไหล ฯลฯ การออกแบบระบบต่าง ๆ ดังกล่าว การประยุกต์ใช้ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในระบบของวิศวกรรมเครื่องกล เช่น หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติต่าง ๆ เป็นต้น
 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (Department of Civil Engineering)
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.2 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7015-6 โทรสาร 0 7455 8839
อีเมล : nsupit@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.ce.eng.psu.ac.th
                  รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิศวกรรมโยธา และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริการสอนวิชาหลักทางวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมโครงสร้าง กลศาสตร์ของดิน(ปฐพีกลศาสตร์) ระบบการขนส่ง วิศวกรรมแหล่งน้ำ การสำรวจ การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการก่อสร้างระบบต่าง ๆ การจัดการและการออกแบบระบบบำบัดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Department of Industrial Engineering)
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.2 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7025-6 โทรสาร 0 7455 8829
อีเมล : klangduen.p@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.ie.psu.ac.th
                  จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต รวมทั้งบริการสอนวิชาหลักทางวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการผลิตให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการในระบบการผลิตของอุตสาหกรรม การออกแบบเครื่องกล กระบวนการผลิต การออกแบบโรงงาน ระบบคุณภาพต่าง ๆ การควบคุมและการบริหารอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Department of Chemical Engineering)
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.2 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7055-6 โทรสาร 0 7455 8833
อีเมล : kunyanunt.c@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.eng.psu.ac.th
                  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมเคมี และบริการสอนวิชาหลักทางวิศวกรรมเคมีให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและปฏิบัติการของหน่วยดำเนินการในกระบวนการผลิตและกระบวนการสนับสนุนของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมปาล์ม โดยยึดหลักให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ (Department of Mining and Materials Engineering)
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.2 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7075-6 โทรสาร 0 7455 8832
อีเมล : darunee.s@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.coe.psu.ac.th
                  จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ และหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ รวมทั้งบริการสอนวิชาหลักทางวิศวกรรมเหมืองแร่และวิศวกรรมวัสดุให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับธรณีวิทยา การทำเหมือง การแต่งแร่และการใช้ประโยชน์จากแร่ โลหะวิทยา เศรษฐศาสตร์ เหมืองแร่ การควบคุมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมแร่และการจัดการทรัพยากรแร่ คุณสมบัติของวัสดุประเภทต่าง ๆ การพัฒนาและการใช้วัสดุใหม่ ๆ เป็นต้น
 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Department of Computer Engineering)
สำนักงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.2 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 7065-6 โทรสาร 0 7455 8834
อีเมล : thawatchai.p@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.mne.eng.psu.ac.th
                  รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และบริการสอนวิชาหลักทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการของระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศ หุ่นยนต์และระบบควบคุม เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ