คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี พ.ศ. 2531 และรับนักศึกษารุ่นแรกใน ปี พ.ศ. 2532 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรในระดับปริญญาโท ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองตอบความต้องการนักวิชาการด้านนี้ของประเทศ และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และนำผลการวิจัยเข้าถึงประชาชนกลุ่มปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นที่จะให้ความรู้ ทักษะ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการประเมินผลกระทบจากกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในระยะแรกหลักสูตรดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย และมีการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชา โดยความร่วมมือของคณาจารย์จาก 5 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะแพทยศาสตร์ ต่อมาในปีการศึกษา 2535 มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะจัดให้มีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยให้ดำเนินการภายใต้โครงการจัดตั้งคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมก่อน เพื่อรับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว และเพื่อสนับสนุนให้มีการขยายขีดความสามารถในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจนการช่วยเหลือและชี้นำสังคมเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนที่ 44 ก วันที่ 3 ตุลาคม 2539

ในปีการศึกษา 2539 และ 2543 คณะได้เปิดหลักสูตรเพิ่มคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาตามลำดับ และต่อมาในปีการศึกษา 2546 ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยคาดหวังว่าจะมีส่วนในการสร้างทรัพยากรบุคคลเพื่อสนองความต้องการของสังคม และของประเทศ ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

อนึ่งในปีการศึกษา 2548 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขึ้น คณะจึงได้ทำการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทุกสาขาใหม่หมด เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว โดยปรับเหลือเพียงสาขาวิชาเดียวคือสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม และได้ใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ในปีการศึกษา 2549 ในปีการศึกษา 2552 ได้ปรับหลักสูตรอีกครั้งตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ขณะนี้กำลังรอผลการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่วนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2551 และในขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่งในปีการศึกษา 2554 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลักในการดำเนินงาน คือ มุ่งสร้างบัณฑิต ผลิตงานวิจัย รับใช้สังคม โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตองค์ความรู้จากงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่การบริการวิชาการ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน

ข้อมูลคณะ

 1. มีคณาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชามาร่วมสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์เปิดโอกาสให้นักศึกษามีความหลากหลายเข้าศึกษาและทำวิจัยได้อย่างกว้างขวาง
 2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวิชาการชั้นสูงทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างงานวิจัย อันเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มีรากฐานมาจากการมุ่งแก้ประเด็นปัญหาในท้องถิ่น และพัฒนาไปสู่สากล
 3. นักศึกษาผู้ที่มีความสนใจจะใช้เวลาส่วนหนึ่งของเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ โดยสามารถเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่คณะฯ มีความสัมพันธ์อยู่
 4. ทรัพยากรบุคคล/อุปกรณ์สนับสนุน อาจารย์เป็นคนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีเวลาและทุ่มเทให้กับนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ มีสถานที่  ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย อุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัย ทุกชนิดได้มาตรฐาน
 5. ทุนสนับสนุน คณะฯ ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้ดำเนินงานในเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ซึ่งมีสถาบันเครือข่าย 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งรองรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  และยังเป็นแหล่งเงินทุนที่สร้างความเข้มแข็งแก่งานวิจัยและพัฒนาบุคลากรของคณะฯเพิ่มเติมด้วย
 6. คณะฯ มีการติดต่อกับสถาบันนานาชาติทั้งภายในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา สามารถรองรับกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา การทำวิจัยร่วม ซึ่งจะส่งผลมาสู่การพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน และงานวิจัยได้เป็นอย่างดี
 7. คณะฯ มีความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับทำการวิจัยได้
 8. ตลาดแรงงาน บัณฑิตของคณะฯ สามารถเข้าทำงานได้ในหน่วยงาน/แหล่งงานที่หลากหลาย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล นักวิจัยและคณาจารย์ในสถาบันการศึกษา

นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดตั้งหน่วยวิจัยที่เน้นวิจัยของมหาวิทยาลัยและคณะ ซึ่ง ประกอบด้วย

 • สถานวิจัยการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย
 • สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ

มี สถานวิจัยที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ได้แก่

 • สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (GIS)
 • สถานวิจัยพื้นที่ชุ่มน้ำ (WRC)

และยังมี หน่วยวิจัย/ศูนย์ ที่จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในคณะฯ ได้แก่

 • หน่วยวิจัยสังคมศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยวิจัยเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการ
 • ศูนย์บริหารงานวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 • ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมระบบโลก
 • ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายฯ

สีประจำคณะ

#26AB93 สีเขียวน้ำทะเล

ภาควิชา/หน่วยงาน

คณะสัตวคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน : คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 50 ปณฝ. คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6810 โทรสาร 0 7442 9758
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.envi.psu.ac.th
Facebook : คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.