คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี พ.ศ. 2531  และรับนักศึกษารุ่นแรกใน ปี พ.ศ. 2532  โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรในระดับปริญญาโท ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองตอบความต้องการนักวิชาการด้านนี้ของประเทศ และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยในประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และนำผลการวิจัยเข้าถึงประชาชนกลุ่มปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ  โดยเน้นที่จะให้ความรู้ ทักษะ และวิธีการในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการประเมินผลกระทบจากกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสอนระดับบัณฑิตศึกษามาเป็นระยะเวลา 32 ปี โดยได้พัฒนาหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า หน่วยงานราชการ โรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ เกิดขึ้นด้วย โดยสรุปหลักสูตรภายใต้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมด 7 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)  และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ), สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มีวิสัยทัศน์  “ผู้นำทางวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน” และพันธกิจหลักในการดำเนินงาน คือ  ผลิตบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ  วิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ และ บริการวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตองค์ความรู้จากงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่การบริการวิชาการ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน

ข้อมูลคณะ

 1. มีคณาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชามาร่วมสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์เปิดโอกาสให้นักศึกษามีความหลากหลายเข้าศึกษาและทำวิจัยได้อย่างกว้างขวาง
 2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวิชาการชั้นสูงทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างงานวิจัย อันเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มีรากฐานมาจากการมุ่งแก้ประเด็นปัญหาในท้องถิ่น และพัฒนาไปสู่สากล
 3. นักศึกษาผู้ที่มีความสนใจจะใช้เวลาส่วนหนึ่งของเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปศึกษาต่อต่างประเทศได้ โดยสามารถเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่คณะฯ มีความสัมพันธ์อยู่
 4. ทรัพยากรบุคคล/อุปกรณ์สนับสนุน อาจารย์เป็นคนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีเวลาและทุ่มเทให้กับนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ มีสถานที่ ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย อุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัย ทุกชนิดได้มาตรฐาน
 5. ทุนสนับสนุน คณะฯ ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้ดำเนินงานในเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ซึ่งมีสถาบันเครือข่าย 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งรองรับบัณฑิตที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  และยังเป็นแหล่งเงินทุนที่สร้างความเข้มแข็งแก่งานวิจัยและพัฒนาบุคลากรของคณะฯเพิ่มเติมด้วย
 6. คณะฯ มีการติดต่อกับสถาบันนานาชาติทั้งภายในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา สามารถรองรับกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา การทำวิจัยร่วม ซึ่งจะส่งผลมาสู่การพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน และงานวิจัยได้เป็นอย่างดี
 7. คณะฯ มีความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับทำการวิจัยได้
 8. ตลาดแรงงาน บัณฑิตของคณะฯ สามารถเข้าทำงานได้ในหน่วยงาน/แหล่งงานที่หลากหลาย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล นักวิจัยและคณาจารย์ในสถาบันการศึกษา

นอกจากนี้คณะฯ ยังมีสถานวิจัยและศูนย์ต่าง ๆ ได้แก่

 1. ศูนย์บริหารงานพื้นที่ชุ่มน้ำ
 2. ศูนย์บริหารงานลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 3. ศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ศูนย์ส่งเสริมการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
 5. ศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน
 6. สถานวิจัยการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย
 7. สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 8. สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 9. ศูนย์พลังงานลมและระบบกักเก็บพลังงาน
 10. ศูนย์เครื่องมือและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 11. ศูนย์การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 • สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

สีประจำคณะ

#26AB93 สีเขียวน้ำทะเล

ข้อมูลติดต่อ

คณะสัตวคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
สำนักงาน : คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 50 ถ.กาญจวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6803, 0 7428 6806, 0 7428 6808
อีเมล : -
เว็บไซต์ : www.envi.psu.ac.th
Facebook : คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.