บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 โดยเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเคมีศึกษาเป็นสาขาวิชาแรกและได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2523 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย โดยมีภาระกิจหลัก คือ ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และเป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 172 หลักสูตร แยกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 สาขาวิชา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 3 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 112 สาขาวิชา และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 56 สาขาวิชา

ข้อมูลคณะ

วิสัยทัศน์ (Vision

บัณฑิตศึกษามุ่งสู่นวัตกรรม

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการจัดการบัณฑิตศึกษา
  2. ส่งเสริมและจัดการให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรม
  3. กำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษา

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

การทำงานเป็นทีม

ค่านิยม (Value)

บริการด้วยใจ ห่วงใยคุณภาพ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6997
อีเมล : grad@group.psu.ac.th
เว็บไซต์ : grad.psu.ac.th
Facebook : Graduate School PSU