สถาบันสันติศึกษา

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยการเสนอแนะของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และคุณโสภณ สุภาพงษ์ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและการนำของรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานที่สร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสันติวิธีด้วยกระบวนการด้านการจัดการความขัดแย้ง ด้านจิตตปัญญาศึกษา (การพัฒนามิติทางจิตใจ) ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสันติวิธีในวิถีอิสลาม ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรอบรู้ในหลักการสันติวิธีและมีความเชี่ยวชาญที่สามารถเป็นผู้ปฏิบัติให้เกิดกระบวนการเพื่อการแสวงหาสันติสุขของคนในสังคมหรือเป็นวิทยากรมืออาชีพ โดยการนำแนวทาง “สันติวิธี” และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งมาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม โดยเริ่มเปิดสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศจัดตั้งสถาบันสันติศึกษาเป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

ข้อมูลคณะ

สถาบันสันติศึกษาได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรอบรู้ในสันติวิธี สามารถเป็นผู้ปฏิบัติให้เกิดกระบวนการเพื่อการแสวงหาสันติสุขของคนในสังคม โดยการนำแนวทาง “สันติวิธี” และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งมาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม และเพื่อให้เล็งเห็นและเข้าถึงคุณค่า ความดี ความงาม และความจริงของธรรมชาติและชีวิต อันจะนำไปสู่การสร้างสันติสุข สามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้ตามวิถีทางแห่งสันติด้วยการศึกษาเรียนรู้คุณค่าของชีวิตและจิตใจที่เรียกว่า “จิตตปัญญา” ต่อมาในปี 2563 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งระบบ และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการให้สถาบันสันติศึกษาเป็นส่วนงานประเภทวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย โดยควบรวมกับสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มีภาระหน้าที่ในการวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้วิถีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม และจัดการศึกษาในศาสตร์ที่เป็นคามเชี่ยวชาญของสถาบันหรือภารกิจอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ซึ่งมีภารกิจหลักด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ โครงสร้างภายในประกอบด้วย (1) สำนักงานบริหารสถาบัน (2) ศูนย์วิชาการความขัดแย้งและสันติศึกษา (3) สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ และ (4) ศูนย์บริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม

สำนักงานบริหารสถาบัน เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้การดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีระบบและถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานคลังและพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนและประกันคุณภาพ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ และงานสารบรรณ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนให้ภารกิจหลักมีประสิทธิภาพ

ศูนย์วิชาการความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา โดยหลักสูตรได้พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA มีการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปัจจุบันเปิดรับนักศึกษาทั้งแผน ก และแผน ข ภาคปกติ ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สถาบันฯ มุ่งเน้นการสอนและรูปแบบการประเมินที่หลากหลายตามหลัก Outcome-based education (OBE)

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภาคใต้ในแบบสหสาขาวิชา ผลิตงานวิชาการเพื่อเป็นองค์ความรู้สนับสนุน หรือหนุนช่วยกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนได้พัฒนามาเป็นตัวแบบการทำงานขับเคลื่อนงานทางวิชาการ ภาคประชาสังคมและพื้นที่การสื่อสาร ขับเคลื่อนวาระสังคมและการสร้างสันติภาพด้วยองค์ความรู้ มีการประสานงานร่วมกันกับ “หน่วยวิจัยสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาภาคใต้” เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสันติสุขในสังคม โดยมีการผลิตผลงานวิจัย 4 มิติ ได้แก่ มิติการจัดการความขัดแย้ง มิติการจัดการสิ่งแวดล้อม มิติการพัฒนาองค์กรท้องถิ่น และมิติการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศูนย์บริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม สถาบันสันติศึกษามีการบริการวิชาการแก่สังคมที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านการจัดการความขัดแย้งและจิตตปัญญาศึกษาแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนสังคมพหุลักษณ์ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย สถาบันฯ มีหน่วยวิจัย เรียนรู้และบริการทางวิชาการ (Social Lab) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และช่วยพัฒนาองค์ความรู้สันติศึกษาแก่ชุมชน จำนวน 7 ชุมชน ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้เปิดสอนรายวิชา 950-102 ชีวิตที่ดี รายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน และรายวิชา 950-302 ความขัดแย้งและสันติวิธีในสังคม สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในมิติของเยาวชน

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนสถาบันสันติศึกษาภายใต้ระบบการจัดการทั้ง 4 ส่วนงานย่อย 3 พันธกิจหลัก เป็นไปตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการแก้ไขวิกฤตปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกระบวนการวิชาการ วิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพร้อมรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา

  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
    • สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สีประจำคณะ

#080397 สีน้ำเงิน

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 9450-66 โทรสาร 0 7428 9451
อีเมล : psu-peace@group.psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.peacestudies.psu.ac.th
Facebook : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์