สถาบันสันติศึกษา

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยการเสนอแนะของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และคุณโสภณ สุภาพงษ์ ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและการนำของรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานที่สร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทางสันติวิธีด้วยกระบวนการด้านการจัดการความขัดแย้ง ด้านจิตตปัญญาศึกษา (การพัฒนามิติทางจิตใจ) ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านสันติวิธีในวิถีอิสลาม ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรอบรู้ในหลักการสันติวิธีและมีความเชี่ยวชาญที่สามารถเป็นผู้ปฏิบัติให้เกิดกระบวนการเพื่อการแสวงหาสันติสุขของคนในสังคมหรือเป็นวิทยากรมืออาชีพ โดยการนำแนวทาง “สันติวิธี” และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งมาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม โดยเริ่มเปิดสอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศจัดตั้งสถาบันสันติศึกษาเป็นส่วนงานภายในเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

ข้อมูลคณะ

สถาบันสันติศึกษาได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษาแห่งแรกในเขตภูมิภาคภาคใต้ เป็นองค์กรวิชาการด้านสหวิทยาบูรณาการ มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษาให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการเข้าใจตนเอง และผู้อื่น มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการ รวมทั้งมีทักษะในการจัดการความขัดแย้งโดยใช้หลักสันติวิธี ผ่านการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการศึกษา ทำให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะไปบูรณาการในการเสริมสร้างสันติภาพ และเกิดสันติสุขในองค์กร ชุมชน และสังคม ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย โดยได้จัดตั้ง “หน่วยวิจัยสันติศึกษาเพื่อการพัฒนาภาคใต้” เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสันติสุขในสังคม โดยมีการผลิตผลงานวิจัย 4 มิติ ได้แก่ มิติการจัดการความขัดแย้ง มิติการจัดการสิ่งแวดล้อม มิติการพัฒนาองค์กรท้องถิ่น และมิติการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สำหรับงานบริการวิชาการ สถาบันสันติศึกษามีการบริการวิชาการแก่สังคมที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านการจัดการความขัดแย้งและจิตตปัญญาศึกษาแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สังคมพหุลักษณ์ที่เข้มแข็ง โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมุ่งเน้นการทำบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับเครือข่ายการทำงานในสามจังหวัดภาคใต้ และงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันสันติศึกษาได้ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเป็นพหุลักษณ์ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม ขับเคลื่อนการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

สีประจำคณะ

#080397 สีน้ำเงิน

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 9450-66 โทรสาร 0 7428 9451
อีเมล : psu-peace@group.psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.peacestudies.psu.ac.th
Facebook : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์