คณะนิติศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นชอบและสนับสนุนให้มีคณะนิติศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ เป็นประธานกรรมการ และในคราวประชุมครั้งที่ 235 (3/2545)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2545 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรดังกล่าว และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545 จำนวน 66 คน เมื่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เปิดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ทฤษฎิคุณ เป็นประธานกรรมการดูแลรับผิดชอบไปก่อน และ ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2545 เห็นชอบให้เสนอขอจัดตั้ง คณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในต่อสภามหาวิทยาลัย ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 255 (5/2545) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2545 สภาให้จัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และพัฒนาหลักสูตร นิติศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ

สุดท้ายสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยในคราวประชุม สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 260 (1/2546) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 5 ประการ และสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งคณะนิติศาสตร์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 พร้อมแบ่งส่วนงานออกเป็น

  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
  2. ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
  3. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
  4. สาขาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  5. สาขาวิชากฎหมายมหาชน
  6. สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

ข้อมูลคณะ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหลักสูตรที่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้วยการผลิตบัณฑิตทางกฎหมายให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเรื่องการสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการเห็นแก่ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง รวมทั้งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (I-WiSE) โดยเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆ ในวิชาชีพด้านกฎหมายบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม มุ่งเน้นการนำวิชาการกฎหมายไปสู่การปฏิบัติรวมถึงการให้บริการด้านวิชาการกฎหมายแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการบูรณาการความรู้ทางวิชาการสู่การปฏิบัติและการมีจิตสำนึกรับใช้สังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพนักกฎหมาย ส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำมาปรับใช้กับการประกอบวิชาชีพกฎหมายได้อย่างสร้างสรรค์ โดยอาศัยการเรียนรู้ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในระดับประเทศและภูมิภาค รวมถึงการเสริมสร้างให้บัณฑิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชน ประเทศ ภูมิภาคและระดับสากลต่อไป

ข้อมูลคณะ

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต.หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

  • สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรอนุปริญญานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

สีประจำคณะ

#FFFFFF #000000 สีขาวขลิบดำ

ข้อมูลติดต่อ

คณะนิติศาสตร์
สำนักงาน : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2500 โทรสาร 0 7428 2500
อีเมล : law@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.law.psu.ac.th
Facebook : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์