คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2540 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก และจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ข้อมูลคณะ

พันธกิจ
คณะดำเนินการตามพันธกิจหลัก 4 ประการคือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์
คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน

ค่านิยม
คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี
1. สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย เพื่อเข้าใจพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ และสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมไทยผ่านระบบความคิด อีกทั้งนําความรู้ทางภาษาไทยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาชีพต่าง ๆ อันจะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสมต่อไป

จุดเด่น
หลักสูตรมีกลุ่มวิชาโทเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาตามความสนใจ และความถนัด 3 กลุ่มวิชา ได้แก่

 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
 2. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 3. ภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการจัดการ

รวมถึงจัดให้เรียนภาษาอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ด้านภาษาอื่นและศาสตร์อื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ในงานอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้

 • งานในองค์กรของภาครัฐและเอกชน งานสื่อสารมวลชน เช่น บรรณาธิการ คอลัมนิสต์ งานโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ เช่น พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ วิทยากรในสถาบันสอนภาษา งานสารบรรณ / เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ งานวัฒนธรรมชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำจังหวัด
 • งานอาชีพอิสระ นักเขียน นักแปล

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษได้ในระดับสูง และ ภาษาต่างประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้พัฒนาตนและสร้างสรรค์งานในสาขาอาชีพ

จุดเด่น
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3 สาขา

 • การแปล • การท่องเที่ยว • ธุรกิจและสื่อสารมวลชน

นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในประเทศหรือต่างประเทศเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่สนองตอบความต้องการของสังคม และตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้

 • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่าอากาศยาน สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
 • หน่วยงานเอกชน งานด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เช่น งานโรงแรม มัคคุเทศก์ สายการบิน นักเขียน นักแปล เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
 • อาชีพอิสระ ตัวแทนธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาภาษาจีน
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมจีน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มและประยุกต์ใช้ภาษาจีนในสาขาวิชาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น
นอกจากทักษะภาษาจีนเชิงวิชาการแล้ว หลักสูตรยังได้จัดรายวิชาเลือกที่เพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ ได้แก่ กลุ่มวิชาการสอน หรือกลุ่มวิชาธุรกิจบริการ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในสถานการณ์จริง เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการได้งานทำ หลังจากสำเร็จการศึกษาต่อไป จัดการเรียนการสอน จำนวน 2 แผน ดังนี้

 • เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ปี หรือ
 • แผน 3+1 คือ เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ปี (ชั้นปีที่ 1, 3 และ 4) และเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ปี (ชั้นปีที่ 2)

อาชีพที่สามารถประกอบได้

 • งานในองค์กรของภาครัฐและเอกชน ครู อาจารย์ หรือวิทยากรสอนภาษาจีน กระทรวงการต่างประเทศ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
 • ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ งานโรงแรม มัคคุเทศก์ สายการบิน บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ
 • อาชีพอิสระที่ใช้ภาษาจีน และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ นักแปล ล่าม พนักงานจำหน่ายสินค้า ฯลฯ

4. สาขาวิชาชุมชนศึกษา
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคมและโลก สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข รู้จักแสวงหาและสร้างองค์ความรู้จากชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตามบริบทและเงื่อนไขของชุมชนโดยสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ

จุดเด่น
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาชุมชนศึกษา ใช้ชุมชนท้องถิ่นภาคใต้เป็นฐานในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย สามารถต่อยอดทุนชุมชนและบูรณาการศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้

 • งานในองค์กรภาครัฐ เช่น งานชุมชนสัมพันธ์ นักวิจัยชุมชน พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนากร นักวิชาการกรมการพัฒนาชุมชน
 • งานในองค์กรภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
 • งานในภาคประชาชน พนักงานสวัสดิการชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุนชุมชนเมือง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • อาชีพอิสระ นักธุรกิจชุมชน นักพัฒนาทรัพยากรชุมชน

สวัสดิการและบริการต่าง ๆ แก่นักศึกษา Facilities and Services

 • ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง Self-Access Learning Center
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้อง ELLIS เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ Computer Labs, Language Labs, ELLIS ROOM
 • ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องละหมาด ห้องพยาบาล และโรงอาหาร Amenities: A library, a Student Union Room, a Muslim Praying Room, Canteen, etc.
 • สถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Confucius Institute at PSU
 • สหกิจ Cooperative education program, สมรรถนะสากล
 • ทุนการศึกษา Scholarship
 • ทุนเรียนดี
 • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • ทุน English Camp
 • ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ทุนนักกิจกรรมตัวอย่าง
 • ทุนทำงานแลกเปลี่ยน
 • โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ ต่างประเทศ, ความร่วมมือทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Study abroad, Academic collaboration with national and international universities
 • ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) และตู้ ATM

สีประจำคณะ

#CA0606 สีแดงส้ม

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 9555 โทรสาร 0 7428 6707
เว็บไซต์ : www.libarts.psu.ac.th
Facebook : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการสอนหลักสูตร 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ

1.1 สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
      มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านภาษาไทยเพื่อประยุกต์ในการประกอบอาชีพ เน้นกระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานโดยเน้นประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการภาษาไทยและปฏิบัติสหกิจศึกษา เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมและดำรงตนอยู่ร่วมในสังคมอย่างเหมาะสม โดยจัดกลุ่มวิชาโทเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาตามความสนใจ และความถนัด 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน 2. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และ 3. ภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการจัดการ รวมถึงจัดให้เรียนภาษาอื่น จำนวน 15 หน่วยกิต ซึ่งแสดงให้เห็นชัดว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์จะสามารถนำความรู้ในรายวิชาบังคับไปประยุกต์ใช้กับวิชาโทต่างๆ ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านภาษาไทยได้ อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้กับความรู้ด้านภาษาอื่นและศาสตร์อื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ในงานอาชีพ
 
1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
      มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอื่นอีก 1 ภาษา (ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี) ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพจาก 3 สาขา คือ การแปล การท่องเที่ยว และธุรกิจและสื่อสารมวลชน นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในประเทศหรือต่างประเทศเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่สนองตอบความต้องการของประเทศ สังคม และตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
1.3 สาขาวิชาภาษาจีน
      มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมจีน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและประยุกต์ใช้ภาษาจีนในสาขาวิชาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการทั้งในระดับภูมิภาค และระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่มีแผนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศโดยจะเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากทักษะภาษาจีนเชิงวิชาการแล้ว หลักสูตรยังได้จัดรายวิชาเอกเลือกที่เพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา อันได้แก่ กลุ่มวิชาการสอนหรือกลุ่มวิชาธุรกิจบริการ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสในการฝึกงาน หรือปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานการณ์จริงเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาต่อไป
 
1.4 สาขาวิชาชุมชนศึกษา
      ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ต่อประเด็นการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม แสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้จากชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย ต่อยอดทุนชุมชนโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
 

2. ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขา คือ

2.1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีความสามารถทางการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 
2.2 สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
      มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจมนุษย์และสังคมแบบองค์รวม สามารถแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมทั้งระดับชาติและระดับสากล
 
2.3 สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์(ภาคปกติ)
      ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ทั้งในแง่รากฐานและวิชาการประยุกต์อันเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น เพื่อพัฒนาตนเอง เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของภาษาท่ามกลางพลวัตและความเป็นพหุลักษณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก
 

3. ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2 สาขา คือ

3.1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (ภาคปกติ / 3 ปีการศึกษา)
      หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับวงการศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถทางการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 
3.2 สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
      มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจมนุษย์และสังคมแบบองค์รวม สามารถแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาตนเองและสังคมทั้งระดับชาติและระดับสากล
 

จุดเด่นของคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พลศึกษา ภาษา และภาษาศาสตร์ คณะมีพันธกิจที่จะเสริมสร้างบัณฑิตให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทัศนะกว้างไกล เข้าใจปัญหา และเรียนรู้วิธีแก้ไขอย่างสันติ นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ยังเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ภูมิภาค และขยายผลไปสู่สากล โดยเน้นการทำงานเป็นทีมและสหศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง และบริการวิชาการสู่ชุมชนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพประชากรในภูมิภาค

สวัสดิการและบริการต่าง ๆ แก่นักศึกษา

 1. ศูนย์ Self-Access Learning Center ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนทั่วไป ให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) VCD และ DVD เพื่อการศึกษา รายการการศึกษาผ่านดาวเทียม และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึมซับทางด้านศิลปวัฒนธรรม
 2. ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา
 3. ห้อง ELLIS (English Language Learning and Instruction System) เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยได้รับการสนับสนุนโปรแกรม ELLIS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ห้องสโมสรนักศึกษา และห้องพยาบาล
 5. ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) และตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

ทุนการศึกษา
คณะเล็งเห็นความสำคัญของผู้ที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ จึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน โดยจัดให้มีทุนการศึกษา เช่น ทุนเรียนดี ทุน English Camp ทุนทำงานแลกเปลี่ยน ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนสนับสนุนนักศึกษาขาดแคลน กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล(กยศ.) ฯลฯ

ตลาดแรงงาน
ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถเข้าทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น งานบริการ งานประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารธุรกิจ งานมัคคุเทศก์ งานสำนักงาน งานเลขานุการ งานสอน งานวิชาการทางภาษา งานพิธีกร/ผู้ประกาศ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการ/นักวิจัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่น บริหารจัดการโครงการ ธุรกิจการจัดการชุมชน งานจัดการทางวัฒนธรรม และประกอบอาชีพอิสระเช่น งานแปล ล่าม เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณภาคการศึกษาละ 16,000 บาท

ระดับปริญญาโท
      ภาคปกติ อัตราเหมาจ่าย 27,000 บาทต่อภาคการศึกษา
      ภาคพิเศษ อัตราเหมาจ่าย 30,000 บาทต่อภาคการศึกษา

ระดับปริญญาเอก
      ภาคปกติ / 3 ปีการศึกษา อัตราเหมาจ่าย 27,000 บาทต่อภาคการศึกษา