คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2540 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก และจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ข้อมูลคณะ

พันธกิจ

พันธกิจ 1 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
พันธกิจ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ 3 ทำนุบำรุงส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อธำรงความเป็นไทย และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน

ค่านิยม

คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

โครงสร้างคณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ปรัชญา/จุดเด่น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านภาษาไทยและสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยในการประกอบวิชาชีพ เน้นกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน หรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือภาษาและวัฒนธรรมไทย มีความเข้าใจความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม และดำรงตนท่ามกลางสังคมพลวัตได้อย่างเหมาะสมตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชนดังตัวอย่างต่อไปนี้

   1. งานสื่อสารมวลชน เช่น บรรณาธิการ คอลัมนิสต์
   2. งานโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เช่น พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
   3. งานวิชาการทางภาษาไทย เช่น นักวิชาการอุดมศึกษา
   4. งานสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เช่น ครูโรงเรียนนานาชาติ
   5. งานสารบรรณ/งานเอกสารในองค์กรของรัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
   6. งานวัฒนธรรมชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำจังหวัด
   7. งานอาชีพอิสระ เช่น นักเขียน นักแปล
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ปรัชญา/จุดเด่น

หลักสูตรฯ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาต่างประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเข้าใจพหุวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 สามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนและงานในสาขาอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วได้ โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ซึ่งคือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพื่อให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

หลักสูตรฯ ยังได้จัดการเรียนการสอนชุดวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นชุดวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มวิชาแกนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมาลงทะเบียนเรียนได้ จึงได้จัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้คลังข้อมูล (Corpus) เพื่อค้นหารูปแบบและการใช้ภาษา เพื่อให้ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันเทคโนโลยีทางภาษา นอกจากนั้นแล้ว วิชาเลือกในกลุ่มทักษะเพื่อการทำงานเน้นเสริมทักษะการใช้ชีวิตในสังคม (Soft skills) และทักษะการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีทางภาษา อาทิ คลังข้อมูลภาษาศาสตร์ สื่อดิจิทัล และซอฟแวร์ปรับแก้ภาษา เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ภาษาอังกฤษในการทำงานเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยเข้าใจบทบาทของตนเองในการทำงาน และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำและยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่าง รวมถึงรู้คุณค่าตัวเองและผู้อื่น สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงประสงค์ให้มีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

   1. งานสำนักงานของหน่วยงานราชการที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่าอากาศยาน สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
   2. งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เช่น งานโรงแรม มัคคุเทศก์ สายการบิน ฯลฯ
   3. งานสำนักงานเช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ เป็นต้น
   4. งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน เช่น นักเขียน เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร เป็นต้น
   5. ตัวแทนธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
   6. นักแปลอิสระ
   7. วิทยากรให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ปรัชญา/จุดเด่น

หลักสูตรฯ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการใช้ภาษาจีนทั้ง 5 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความรู้และสำนึกทางพหุวัฒนธรรม สามารถอ่านได้ทั้งอักษรจีนตัวเต็มและอักษรจีนตัวย่อ ตอบสนองต่อบริบทการทำงานที่ใช้อักษรจีนที่แตกต่างกันได้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางภาษาในปัจจุบันในการปฏิบัติงานอย่างรู้เท่าทัน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้ศึกษาและฝึกฝนมาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี โดยผ่านการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชนดังตัวอย่างต่อไปนี้

   1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศหรือฝ่ายประสานงานต่างประเทศในองค์กรเอกชนและบริษัทต่าง ๆ
   2. งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เช่น งานโรงแรม มัคคุเทศก์ สายการบิน บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ
   3. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่ใช้ภาษาจีน เช่น กระทรวงการต่างประเทศ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
   4. ครู อาจารย์ หรือวิทยากรสอนภาษาจีน
   5. อาชีพอิสระที่ใช้ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น นักแปล ล่าม ผู้ประกอบการ ฯลฯ
  • สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ปรัชญา/จุดเด่น

ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การปรับตัวและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีตามพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการสังคมที่ใช้นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และอาชีพอิสระและอื่น ๆ ได้แก่

   1. งานในองค์กรภาครัฐ เช่น นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   2. งานในองค์กรภาคเอกชน เช่น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร
   3. งานในองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินโครงการ
   4. งานในองค์กรชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชนและ/หรือกลุ่มออมทรัพย์และ/หรือกลุ่มสัจจะ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่กลุ่มกิจการเพื่อสังคมและ/หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม
   5. อาชีพอิสระและอื่น ๆ เช่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการสังคม นักวิจัย นักวิชาการอิสระ
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

ปรัชญา/จุดเด่น

มุ่งผลิตบัณฑิตที่บูรณาการความรู้กับการทำงานในสถานการณ์จริงด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการ พร้อมนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก บนพื้นฐานของบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตบริการอย่างมืออาชีพระดับสากล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

   1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
   2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นของสนามบิน
   3. พนักงานออกบัตรโดยสารเครื่องบิน
   4. ธุรกิจส่วนตัวด้านอุตสาหกรรมการบินและการบริการ
   5. เจ้าหน้าที่ในองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและการบริการ เช่น เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่ครัวการบิน เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานในสนามบิน เจ้าหน้าที่บริษัทการท่าอากาศยาน

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

ปรัชญา/จุดเด่น

ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ทั้งในแง่รากฐานและวิชาการประยุกต์อันเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น เพื่อพัฒนาตนเอง เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของภาษาท่ามกลางพลวัตและความเป็นพหุลักษณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก

The program aims to produce graduates possessing fundamental knowledge of Thai, Thai literature, and folklore to apply and build new bodies of knowledge in relation to other disciplines for development of themselves under the phenomenon of language changes in social dynamics and multiculturalism of Thai and global society.

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษประยุกต์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (Master of Arts in Applied English Language Studies)

Program philosophy

This outcome-based program aims to produce graduates with competence in applied English language studies who can 1) communicate efficiently in academic and professional contexts, 2) analyze English in academic and professional contexts with understanding of its nature, use and acquisition, as well as having social and intercultural awareness, and 3) can develop research and innovations beneficial for professional practice via practical application of contemporary theories in English language studies, while embracing H.R.H. Prince Mahidol of Songkla's philosophy "Our Soul is for the Benefit of Mankind."

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจมนุษย์และสังคมแบบองค์รวม มีทักษะ แสวงหาความรู้ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมการวิจัย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมระดับชาติ

The programs strive to produce graduates who have ethics, holistic knowledge and understanding of human and society and competency in searching knowledge with a research process to apply and build new bodies of knowledge for development of themselves, national and international society.

 • หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม ความรู้ความเข้าใจมนุษย์และสังคมแบบองค์รวม ความเชี่ยวชาญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ด้วยกระบวนการวิจัย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมทั้งระดับชาติและระดับสากล

The programs strive to produce graduates who have ethics, holistic knowledge and understanding of human and society and competency in searching knowledge with a research process to apply and build new bodies of knowledge for development of themselves, national and international society.

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร
  • รายวิชาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Thai Language Program for Overseas Students)

  • โปรแกรมชุดวิชาด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ

ชุดวิชามนุษย์ปัจจัยทางด้านการบิน
หลักสูตรฝึกอบรมชุดวิชามนุษย์ปัจจัยทางด้านการบินเน้นการให้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ความขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง พฤติกรรมผู้นำและความมีประสิทธิภาพขององค์การที่ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งความรู้ด้านมนุษย์ที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างคนกับระบบที่ทำงาน ความสำคัญของกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา สามารถปฏิบัติการดูแลป้องกันตนเองและผู้อื่นที่อาจบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานหรืออุบัติเหตุในหน้าที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม

นิรภัยทางการบิน
หลักสูตรฝึกอบรมนิรภัยทางการบิน มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้ทราบถึงวิวัฒนาการของการจัดการความปลอดภัยที่มีพื้นฐานความจำเป็นต้องใช้สำหรับการจัดการองค์ให้มีความปลอดภัยด้วยกระบวนการจัดการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานทั้งภายในสนามบินและบนเครื่องบิน โครงสร้างทางด้านกระบวนการจัดการความปลอดภัย ระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนเกี่ยวกับนิรภัยทางการบินทั้งระบบ การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ ที่เป็นสาเหตุแห่งความไม่ปลอดภัยทางการบิน เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติการณ์ การจัดการมนุษย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการบิน

สีประจำคณะ

#CA0606 สีแดงส้ม

ข้อมูลติดต่อ

ระดับปริญญาตรี
สำนักงาน : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 9555 โทรสาร 0 7428 6707
เว็บไซต์ : www.libarts.psu.ac.th
Facebook : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Youtube : FLA PSU
 
ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์
สำนักงาน : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6682 โทรสาร 0 7428 6707
 
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
สำนักงาน : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 9506 โทรสาร 0 7428 6707