สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

สถาบันทรัพยากรชายฝั่ง (Coastal Resources Institute: CORIN) ตั้งอยู่ในวิทยาเขตหาดใหญ่ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ตั้งอยู่ที่ ชั้นที่ 5 อาคารบริหารวิชาการรวม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2532 จากข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย โดยกรมวิเทศสหการและทบวงมหาวิทยาลัยกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (MANRES: Management of Natural Resources and Environment Project (USAID) Project No.493-0345) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนบริเวณชายฝั่งทะเลทางด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ในปี พ.ศ.2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายให้สถาบันฯ ปรับเปลี่ยน โครงสร้างและพันธกิจ โดยให้เพิ่มบทบาทด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ และเพิ่มบทบาทการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งด้านอันดามันและอ่าวไทย ดังนั้นสถาบันฯ จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง (Marine and Coastal Resources Institute: MACORIN) และได้เพิ่มบทบาทผลิตบัณฑิตปริญญาโทและเอก สาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เป็นที่ทราบกันดีว่าองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Maritime and Coastal Administration) ประกอบด้วย

1. ความมั่งคั่ง (Productivity)
2. ความยั่งยืน (Sustainability)
3. ความมั่นคง (Security)

องค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นต้องอยู่บนฐานองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยการบูรณาการมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ และการเมืองอันเป็นรากฐานที่สำคัญที่มีผลต่อกิจกรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ชายฝั่ง โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation) ตลอดจนการจัดการทรัพยากรทางทะเลของประเทศร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในมิติของผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ซึ่งจะเป็นผลให้การจัดการทางทะเลและชายฝั่งสัมฤทธิ์ผลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ทุกภาคส่วนและประเทศเพื่อนบ้านยอมรับได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต วิจัยและให้บริการในด้านการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้นพันธกิจของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในมิติดังกล่าวข้างต้นจึงมีความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558-2564 ที่ ครม. ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ตลอดจนแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ของจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา (พ.ศ. 2557-2560) โดยเน้นให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเข้าร่วมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ข้อมูลคณะ

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรชายฝั่ง และมีแนวความคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในสหัสวรรษใหม่ (Millennium Development) ที่ผ่านการสั่งสมประสบการณ์งานพัฒนาและวิจัยในพื้นที่ชายฝั่งมานานกว่า 15 ปี เกิดองค์ความรู้เชิงประจักษ์ และมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรพัฒนาทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จนมีศักยภาพในการจัดระเบียบองค์ความรู้เชิงประจักษ์เข้าสู่ระบบการศึกษา และมีความพร้อมของโจทย์วิจัยและฐานวิจัยปฏิบัติการจริงที่โดดเด่น มีบริบทชัดเจนในพื้นที่ทะเลและชายฝั่งสำหรับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจึงจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยการบูรณาการมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอันเป็นรากฐานที่สำคัญที่มีผลต่อกิจกรรมและวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ชายฝั่งโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community participation) ในการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน นอกจากนี้หลักสูตรยังมีความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558 – 2564 ที่ ครม. ได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2557 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ตลอดจนแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ของจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา (พ.ศ. 2553-2556) โดยเน้นให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรทะเลและชายฝั่งให้อยู่ระดับที่เหมาะสมยังยืนและมีความอุดมสมบูรณ์ และหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่งแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษา  ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายใหม่ของประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางทะเล (มูลค่า 20 ล้านล้านบาท/ปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุไว้ในแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล) และการเข้าร่วมกับ AEC

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการเรียนการสอนเพื่อการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง   โดยหลักสูตรเป็นแบบสหสาขาคือสามารถรองรับผู้เรียนที่จบการศึกษาทั้งในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลังสำเร็จการศึกษานักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลายหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการประมง นักวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษาและ/หรือบุคลากรทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา บุคลากรเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  ตลอดจนตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. 2558 – 2564 ที่ประกาศใช้เมื่อ 21 ตุลาคม 2557

สีประจำคณะ

#080367 สีน้ำเงินเข้ม

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 5 อาคารบริหารวิชาการรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2320-9, 0 7428 2330-4 โทรสาร 0 7421 2782
อีเมล : siriporn.pra@psu.ac.th
เว็บไซต์ : macorin.psu.ac.th
Facebook : สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง - Macorin