คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นคณะที่ตั้งขึ้น เนื่องจากปัญหาทางด้านสาธารณสุขของภาคใต้และความขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งเพื่อให้ให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 คณะแพทย์ จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นคณะลำดับที่4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เล็งเห็นความจำเป็นและมีมติเห็นควร ให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ในวันที่ 11 กันยายน 2511 แล้วดำเนินการในการ ขอจัดตั้งตามขั้นตอนของระบบราชการ จนกระทั่งถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2514 สภาการศึกษาแห่งชาติก็ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เป็นคณะหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2514 สภาปฎิวัติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการชุดนี้ได้แต่งตั้ง อนุกรรมการ วางแผนรวม (MasterPlanning Subcommittee ) เพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะแพทย์ในระยะต้น โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม ลิ่มวงศ์ เป็นประธาน นายแพทย์ปราโมทย์ วีรานุวัตติ์ เป็นเลขานุการจ

นลุล่วงถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2515 จึงได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้คณะแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2515 และได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ใช้สถานที่ของคณะเภสัชศาสตร์เป็นสำนักงานชั่วคราว

สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติให้ตั้งคณะแพทยศาสตร์ ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2515 ประกอบด้วยภาควิชา เริ่มแรก 11 ภาควิชา กัย 2 หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์สามารถรับนักศึกษารุ่นแรกได้ จำนวน 35 คน ในเดือนมิถุนายน 2516 โดยใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียนภาคทฤษฎี และระยะแรกใช้โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลา เป็นที่เรียนภาคปฎิบัติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ พระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2519 เพื่อให้เป็นสถาบันทางด้านการศึกษาวิจัย การรักษาพยาบาลและฝึกงานของบุคลากร ทางด้านการแพทย์ทุกแขนง และได้พระราชทานนามของโรงพยาบาลในภายหลังว่าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ในเดือนมีนาคม 2520 คณะแพทยศาสตร์ก็ได้ย้ายสำนักงานคณบดีชั่วคราวจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลลงมาตั้งชั่วคราว ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และในช่วง 2 ปีต่อมา คือ เดือนมีนาคม 2522 คณะแพทยศาสตร์ก็ได้บัณฑิตที่จบการศึกษารุ่นแรกจำนวน 31 คน

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียน การสอน และการรักษาพยาบาลของคณะ สามารถเปิดบริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไปอย่างเป็นทางการจำนวน 100 เตียงแรก ได้เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2525 ทำให้ประชาชนผู้ป่วยไข้ ได้รับบริการทางการแพทย์จากสถานบริการ ที่มีคุณภาพเพิ่ม ขึ้นอึกแห่งหนึ่งในภาคใต้

จนกระทั่งถึง 18 กันยายน 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงกระทำพิธีเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นับเป็นศิริมงคล และสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้กับบุคลากรในคณะ มหาวิทยาลัย และ ประชาชนชาวภาคใต้ เป็นอย่างยิ่ง

ทางด้านการวิจัยสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา เสด็จเปิดอาคารวิจัย รัตน์ ประธานราษฎร์นิกรในวันที่ 18 กันยายน 2535 ซึ่งอาคารดังกล่าวใช้เป็นสถานที่ทำการภาควิชาชีวเวชศาสตร์และห้องปฎิบัติการสัตว์ทดลอง

การให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนแก่ผู้ประสบอุบัติเห;ตุ ในวันที่ 21 กันยายน 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า' อาคาร 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก '

ในการให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไปปัจจุบัน โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ สามารถเปิดบริการรับคนไข้ใน ได้ จำนวน 635 เตียง

ข้อมูลคณะ

คณะแพทยศาสตร์ นับเป็นคณะที่ 4 ของมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2516 จำนวน 35 คน ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์สามารถรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ปีละ 200 คน สำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ที่ไม่สามารถศึกษาจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ยื่นคำร้องขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ ถ้าศึกษารายวิชาครบตามที่กำหนด ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ นอกจากผลิตบุคลากรในสาขาแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว ยังผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์ ยังมีโครงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ศัลยศาสตร์, จิตเวชศาสตร์, สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, วิสัญญีวิทยา, ประสาทศัลยศาสตร์, โสต ศอ นาสิกวิทยา, จักษุวิทยา, เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, พยาธิวิทยาคลินิก, พยาธิวิทยากายวิภาค, ประสาทวิทยา, เวชศาสตร์ฟื้นฟู และรังสีวิทยาวินิจฉัย นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอดอีก 19 สาขาวิชา ในระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาระบาดวิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวิจัยทางคลินิก

วิสัยทัศน์
เป็นคณะแพทยศาสตร์เพื่อสังคมไทย ที่เป็นเลิศระดับสากล
พันธกิจ
  1. ผลิตและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
  2. ให้บริการด้านรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศจนถึงระดับเหนือกว่าตติยภูมิ (Super tertiary care) ด้วยจิตวิญญาณ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
  3. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการอ้างอิงระดับนานาชาติ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสังคมไทย
  4. ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
นิยามของภารกิจหลัก
ด้านการเรียนการสอน Undergraduate
การจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ที่ผ่านมาตรฐานระดับ World Federation for Medical Education, AUN-QA และ EdPEx
ด้านการเรียนการสอน Postgraduate
การจัดการศึกษาที่ผ่านมาตรฐานระดับ World Federation for MedicalEducation(Postgraduate Medical Education), AUN-QA และ EdPEx
ด้านบริการรักษาพยาบาล
1. ผลการรักษาพยาบาล ได้ผลดีในระดับ TOP Quartile ของสหรัฐอเมริกา/ ยุโรป
2. ความผูกพันของผู้รับบริการ มากกว่า 90%
ด้านวิจัย
QS Word University Ranking (medicine) น้อยกว่า 300
ด้านบริหารจัดการ
คณะแพทย์ได้รับรางวัล TQA มากกว่า 550 คะแนน ภายในปี 2564
จุดเด่นของคณะแพทยศาสตร์
1. มีวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นคุณภาพ พร้อมรับการประเมินและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
2. ผู้นำระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน
3. มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงสุดครบทุกสาขาทางการแพทย์
4. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา
5. มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525
6. มีระบบในการวัดและติดตามผลการดำเนินงานที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและไวต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellence Center) จำนวน 6 ศูนย์ คือ
7.1 ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดนราธิวาสราชนครินทร์
7.2 สถาบันโรคทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธ์
7.3 ศูนย์โรคมะเร็ง
7.4 ศูนย์อุบัติเหตุ
7.5 ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7.6 หน่วยชีวันตภิบาล
8. มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดระดับสากล
9. มีมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่ช่วยสนับสุนภารกิจหลักของคณะแพทย์
10. มีกองทุนประกันสังคม ที่บริหารโดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ทำให้บริหารองค์กรได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

สีประจำคณะ

#036359 สีเขียว

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-7445-5000 โทรสาร 0-7421-2900
อีเมล : webmaster@medicine.psu.ac.th
เว็บไซต์ : medinfo.psu.ac.th
Facebook : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - Medicine PSU
 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (Department of Pediatrics)
สำนักงาน : ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1250-3 โทรสาร 0 7442 9618
อีเมล : swassana@medicine.psu.ac.th
                  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนด้านกุมารเวชศาสตร์ สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางร่างกายและการพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหนุ่มสาว การวินิจฉัยโรคที่เกิดบ่อย ๆ ในเด็ก การรักษาและการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วย
 
ภาควิชาจักษุวิทยา (Department of Ophthalmology)
สำนักงาน : ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1380-1 โทรสาร 0 7442 9619
อีเมล : sorawan@medicine.psu.ac.th
                  ภาควิชาจักษุวิทยา จัดการเรียนการสอนด้านจักษุวิทยา สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคทางตา การรักษา การป้องกันโรคทางจักษุวิทยาและการผ่าตัดเล็กโรคตาอย่างง่าย รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยโรคตาให้เหมาะสม
 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ (Department of Psychiatry)
สำนักงาน : ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1351-2 โทรสาร 0 7442 9922
อีเมล : jeebpy@hotmail.com
                  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนด้านจิตเวชศาสตร์สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชจากผู้ป่วย การซักถามประวัติ การตรวจสภาพจิต การวินิจฉัยโรค การรักษาโดยการใช้ยา การใช้จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด การป้องกันโรคทางจิตเวช การจัดการกับสภาวะฉุกเฉินทางด้านจิตเวช การใช้จิตเวชควบคู่กับการรักษาโรคทางกาย เป็นต้น
 
ภาควิชาพยาธิวิทยา (Department of Pathology)
สำนักงาน : อาคารพยาธิวิทยา ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1551 โทรสาร 0 7442 2908
อีเมล : patho@medicine.psu.ac.th
                  ภาควิชาพยาธิวิทยา จัดการเรียนการสอนด้านพยาธิวิทยาสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับพยาธิวิทยากำเนิดของโรคในทุกระบบของร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปลผลและการใช้ผลการทดสอบในการวินิจฉัย โรคทางโลหิตวิทยา น้ำเหลืองวิทยา นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับยีนและโครโมโซม แบบแผนการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมพันธุ์กับสภาวะแวดล้อม เป็นต้น
 
ภาควิชารังสีวิทยา (Department of Radiology)
สำนักงาน : ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1508 โทรสาร 0 7442 9927
อีเมล : swassana@medicine.psu.ac.th
                   ภาควิชารังสีวิทยา จัดการเรียนการสอนด้านรังสีวิทยาสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับรังสีวินิจฉัย เทคนิคการตรวจทางรังสี การค้นหาความผิดปกติในภาพรังสี และการใช้ในการวินิจฉัยโรค การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยรังสีชนิดต่าง ๆ และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (Department of Anesthesiology)
สำนักงาน : ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1651-2 โทรสาร 0 7442 2912
อีเมล : jtippawa@medicine.psu.ac.th
                  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จัดการเรียนการสอนด้านวิสัญญีวิทยาสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยโดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนได้รับยาระงับความรู้สึก การให้ยาสลบและยาชา คุณสมบัติของยาสลบและยาชา ฤทธิ์แทรกซ้อน ระบบการหายใจและการไหลเวียนเลือด การให้การช่วยเหลือด้านการหายใจและหัวใจหยุดทำงาน
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (Department of Community Medicine)
สำนักงาน : ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1331-2 โทรสาร 0 7442 9921
อีเมล : chada5614@yahoo.com
                  ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จัดการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ชุมชน สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับสาธารณสุขมูลฐาน อนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ระบาดวิทยา ชีวสถิติ ระบบการบริการสาธารณสุขของประเทศ และการฝึกปฏิบัติงานในชุมชน
 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (Department of Surgery)
สำนักงาน : ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1404 โทรสาร 0 7442 9384
อีเมล : ptichako@medicine.psu.ac.th
                  ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป กุมารศัลยศาสตร์ ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมที่สลับซับซ้อน ในระดับตติยภูมิทุกสาขา
 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด (Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine)
สำนักงาน : ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1603 โทรสาร 0 7442 9898
อีเมล : mnavarat@medicine.psu.ac.th
                  ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด จัดการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับโรค และบาดเจ็บของกระดูกข้อ และเนื้อเยื่ออ่อนที่สัมพันธ์กัน การเข้าเฝือกและการดึงกระดูก การบำบัดรักษาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Department of Obstetrics and Gynecology)
สำนักงาน : ชั้น 4 (ตึก 8 ชั้น) อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1202 โทรสาร 0 7442 9617
อีเมล : tsirirat@medicine.psu.ac.th
                  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดการเรียนการสอนด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การเจ็บครรภ์ การคลอด การตรวจวินิจฉัย การปฏิบัติทันทีต่อทารกแรกเกิด การดูแลระยะหลังคลอด ความผิดปกติและโรคแทรกซ้อน โรคทางนรีเวช ระบบสืบพันธุ์สตรีในวัยต่าง ๆ การวางแผนครอบครัว
 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (Department of Otolaryngology)
สำนักงาน : ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1390-1 โทรสาร 0 7442 9620
อีเมล : norawan@medicine.psu.ac.th
                  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จัดการเรียนการสอนด้าน โสต ศอ นาสิกวิทยา สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร-บัณฑิตและหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาทางยา และการผ่าตัด ตลอดจนการป้องกันโรคทางหู คอ จมูก และอวัยวะข้างเคียง
 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ (Department of Internal Medicine)
สำนักงาน : ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1451 โทรสาร 0 7442 9385
อีเมล : wplernpi@medicine.psu.ac.th
                  ภาควิชาอายุรศาสตร์ จัดการเรียนการสอนด้านอายุรศาสตร์สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และตรวจพิเศษ หัตถการทางคลินิก การเขียนรายงานผู้ป่วย และติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย และการดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุร-ศาสตร์ทั้งหมดโดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยหรือสำคัญ
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Department of Emergency Medicine)
สำนักงาน : ชั้น Bestment อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1704-5 โทรสาร 0 7442 1704
อีเมล : sprapats@medicine.psu.ac.th
                  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคและภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ การทำหัตถการทางคลินิก โดยเฉพาะการช่วยฟื้นคืนชีพและการช่วยชีวิตผู้ป่วย การทำแผล การใช้เครื่องมือ การเขียนรายงานผู้ป่วย และดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทุกระบบ รวมทั้งให้การดูแลผู้ป่วย ณ สถานที่เกิดเหตุ (pre-hospital care)
 
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ (Department of Biomedical Sciences)
สำนักงาน : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1180 โทรสาร -
อีเมล : biomed@medicine.psu.ac.th
                  ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท-เอก และศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ด้านชีวเวชศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาชีววิทยาของเซลล์และชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถแสวงหาความรู้ ติดตามความก้าวหน้า และมีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยระดับสากล เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
 
หน่วยระบาดวิทยา
สำนักงาน : ชั้น 6 อาคารบริหารฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1165-6 โทรสาร 0 7442 9754
 
หน่วยการศึกษาหลังปริญญา
สำนักงาน : ชั้น 7 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1540-3 โทรสาร -
 
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
สำนักงาน : ชั้น 6 อาคาร 100 ปี คณะแพทยศาสตร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1743 โทรสาร 0 7445 1744
 
หน่วยอาชีวอนามัย
สำนักงาน : ชั้น 3 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7445 1167 โทรสาร 0 7442 9921