คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์) ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2551 มีจำนวนนักศึกษารวม 46 คน และปรับจำนวนรับนักศึกษาเป็น 60 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา โดยมี รศ.ดร. ประเสริฐสันตินานาเลิศ เป็นประธานหลักสูตรและผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะฯ ในระยะเริ่มแรก (พ.ศ. 2550-2552) และ ดร.รัตนา เรืองไรรัตนโรจน์ เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะฯ ระหว่าง มกราคม 2553 - มิถุนายน 2554 และรักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ มิถุนายน 2554 - 31 พฤศจิกายน 2555 และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิโรช จิตต์สุรงค์ ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ ธันวาคม 2555 - ธันวาคม 2559 และ ศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2560-ปัจจุบัน ปัจจุบันมีคณาจารย์ประจำคณะ 18 คน , บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 15 คน จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 รวมทั้งหมด 240 คน

เทคนิคการแพทย์เป็นสาขาวิชาที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ภายใต้การควบคุมดูแลโดยสภาเทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้ซึ่งตัวอย่างทางการแพทย์และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย การติดตาม การรักษา การพยากรณ์และการป้องกันโรค หรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเวชศาสตร์ชันสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ฉบับใหม่ พ.ศ. 2550 ได้ผ่านการพิจารณาโดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 93 (4/2550) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 297 (4/2550) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 เปิดสอนเป็นหลักสูตร 4 ปี (ปีการศึกษา 2550-2554) รับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2551

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ/รับทราบการอนุมัติหลักสูตรนี้แล้วจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 334 (7/2554) เมื่อเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 และผ่านการรับรองหลักสูตรฯ เป็นระยะเวลา 5 ปีการศึกษา จากสภาเทคนิคการแพทย์เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ให้เปิดสอนเป็นหลักสูตร 4 ปี (ปีการศึกษา 2555-2559) ใช้หลักสูตรฯนี้กับนักศึกษาปีการศึกษา 2555

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติ/รับทราบการอนุมัติหลักสูตรนี้แล้วจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 380 (10/2559) เมื่อเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้วเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ใช้หลักสูตรฯนี้กับนักศึกษาปีการศึกษา 2560-2564

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาเซียน มีการผลิตงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นที่พึ่งของชุมชนด้านสุขภาพในท้องถิ่นภาคใต้
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาเซียน
2) ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและพัฒนาสู่สากล
3) ให้บริการวิชาการในด้านเวชศาสตร์ชันสูตร และส่งเสริมการป้องกันโรคแก่ชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของไทย
5) สร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลคณะ

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการรับรองโดยสภาเทคนิคการแพทย์ ทีมคณาจารย์ประจำมีความเชี่ยวชาญในงานเทคนิคการแพทย์ มีความมุ่งมั่น เอาใจใส่การเรียนการสอนนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทีมอาจารย์พิเศษผู้มีประสบการณ์การในงานบริการวินิจฉัยโรคในโรงพยาบาลสอนในรายวิชาที่เน้นทักษะการปฏิบัติการ มุ่งพัฒนาศักยภาพความเป็นสากล โดยเน้นสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษและมีการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีความพร้อมในด้านสถานที่อุปกรณ์ การเรียนการสอน ความทันสมัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษามีโอกาสเลือกฝึกงานในโรงพยาบาลต่างๆตามความสมัครใจ โดยมีคณะกรรมการฝึกงานวิชาชีพช่วยติดต่อประสานงานหาที่ฝึกงานที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองคุณภาพ ทั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
ด้านการดูแลการเรียนนักศึกษา
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจ และมีความสุขกับการเรียน มีการส่งเสริมการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและพี่ช่วยน้อง นักศึกษาแบ่งกลุ่มช่วยกันเรียน รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
ด้านส่งเสริมความสัมพันธ์กับวิชาชีพ
นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ม.อ. มีพี่เลี้ยงวิชาชีพ (นักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล ม.อ. และโรงพยาบาลใน 5 จังหวัดภาคใต้) ร่วมทำกิจกรรมกับคณะ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่ๆ เทคนิคการแพทย์กับนักศึกษา เป็นการเพิ่มทักษะสังคม นักศึกษาจะได้รับคำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างดี เป็นโอกาสเสริมความมั่นใจในวิชาชีพและเพิ่มโอกาสการได้งานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา
ด้านการบริการวิชาการและสังคม
นักศึกษาของคณะจะได้ใช้ความรู้เทคนิคการแพทย์ที่กำลังศึกษาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่สังคมในโอกาสต่างๆ อาทิ วันผู้บริจาคโลหิตโลก วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง การออกค่ายมหิดลร่วมกับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ด้านกิจการนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและเสริมศักยภาพทาง กีฬา ทางสังคม ทางจิตอาสา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ MedTech โครงการค่ายมหิดล โครงการ MEDTECH ร่วมใจ คืนป่าใหญ่สู่ชุมชน เป็นต้น

สีประจำคณะ

#FACC06 #891A1C สีเหลืองทอง และสีเลือดหมู

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 อาคาร 2 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว)
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 9102-34 โทรสาร 0 7428 9101
เว็บไซต์ : medtech.psu.ac.th
Facebook : คณะเทคนิคการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์
 

ตึกที่ทำการถาวร อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ด้านหน้าติดถนนปุณกัณฑ์
กำหนดจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 2565
อาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ