คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช เป็นคณบดีคนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูได้ เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือ

 1. การเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรในการผลิตอย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 2. การวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาระบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรทั้งในเชิงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาของชุมชน
 3. การบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยเผยแพร่สู่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศและนานาชาติ

ข้อมูลคณะ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรในการผลิตทางด้านเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยผ่าน 3 กระบวนการ คือ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์ในการสอนและวิจัยอยู่ในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีอาจารย์ระดับปริญญาเอกถึงร้อยละ 73.53 มีตำแหน่งทางวิชาการสูงเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจารย์ได้รับการประเมินด้านการสอนโดยนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
 • มีงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นในด้านปาล์มน้ำมัน ยางพารา ไม้ผลในภาคใต้ ไก่พื้นเมือง สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก การเพาะเลี้ยงกุ้ง นิเวศวิทยาป่าชายเลน โรคและแมลงศัตรูพืชสำหรับพืชเศรษฐกิจในภาคใต้ การจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตร
 • มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์ในการสอนและวิจัยอยู่ในระดับแนวหน้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีความโดดเด่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตร

คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2520 จำนวน 60 คน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และพัฒนาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) และเริ่มรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในปี พ.ศ.2530 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาพืชศาสตร์ และเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปี พ.ศ.2543 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปี พ.ศ.2547 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ปี พ.ศ. 2550

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน หลักสูตร 10 หลักสูตร ดังนี้

ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

ระดับปริญญาโท จำนวน 7 หลักสูตร

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำของประเทศทางด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง

 1. คณะชั้นนำในการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีทางด้านการเกษตร ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศภายในเวลา 4 ปี
 2. คณะชั้นนำในการวิจัยทางด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศภายในเวลา 8 ปี
 3. คณะชั้นนำในการวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากลเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศภายในเวลา 12 ปี

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรและการจัดการที่มีความขยัน ซื่อสัตย์ และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และมีศักยภาพในภาคใต้ เพื่อพัฒนาการเกษตรไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. เผยแพร่องค์ความรู้ บริการวิชาการ สู่สังคม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชน ในระดับชาติและนานาชาติ

เป้าประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 1/มีทักษะวิชาการคุณภาพระดับสากล 2/โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับระดับสากล
 3. ให้บริการการทำเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น
 4. เพิ่มค่าการบริหารจัดการการเงิน สินทรัพย์ และบุคลากร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

1/บัณฑิตปริญญาตรีที่มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ มีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • ขยัน
  • ซื่อสัตย์
  • ความรับผิดชอบ

2/บัณฑิตศึกษามีทักษะวิชาการคุณภาพระดับสากล มีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีทักษะด้านการวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้
  • สร้างผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล

สีประจำคณะ

#C8D47B สีเขียวก้านมะลิ

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-7455-8802 (ภายใน 6018-20) โทรสาร 0-7455-8803
อีเมล : natural-res@group.psu.ac.th
เว็บไซต์ : natres.psu.ac.th
Facebook : คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์
 
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช (Department of Pest)
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 7428 6100-2, 0 7455 8806  โทรสาร 0 7455 8806
                  สอนและวิจัยเกี่ยวกับแมลงศัตรู โรคพืช การนำแมลง (ตัวห้ำ ตัวเบียน) และจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยเน้นเรื่อง การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ตามกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและชีวโมเลกุล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย รวมทั้งการเลี้ยงแมลงอุตสาหกรรม (ผึ้ง ไหม หนอนนก ฯลฯ) และการผลิตเห็ดชนิดต่างๆ
 
ภาควิชาธรณีศาสตร์ (Department of Geology)
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 7428 6171-2, 0 7455 8809  โทรสาร 0 7455 8809
                  สอนและวิจัยเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในด้านการเกษตร โดยเน้นการกำเนิดดิน การจำแนกดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน จุลินทรีย์ในดิน และปุ๋ยชีวภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำ ระบบวนเกษตร และการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนและการจัดการทรัพยากรดิน
 
ภาควิชาพืชศาสตร์ (Department of Plant Science)
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 7428 6138-39 โทรสาร 0 7455 8803
                  สอนและวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรเกษตร ประเภทพืชปลูก โดยเฉพาะพืชที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลของภาคใต้ ธัญพืช พืชอาหารสัตว์ พืชผัก ไม้ดอก-ไม้ประดับ และพืชวนเกษตร เน้นวิทยาการด้านเทคโนโลยีและระบบการผลิต การปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพพืชปลูก เมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และการจัดการวัชพืช
 
ภาควิชาวาริชศาสตร์ (Department of Aquatic Science)
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 7428 6193-4, 0 7455 8807 โทรสาร 0 7455 8807
                  สอนและวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมในแหล่งน้ำจืด และทะเล เช่น ป่าชายเลน หญ้าทะเล ทรัพยากรประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร (Department of Agriculture Development)
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 7428 6121-2 โทรสาร 0 7455 8807
                  สอนและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร เน้นการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรกับความรู้ด้านสังคมศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและสังคมเกษตรกรรม ครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาการเกษตร การส่งเสริมและการติดต่อสื่อสารทางการเกษตร องค์กรและสถาบันทางการเกษตร จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการพัฒนาการเกษตร เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ธุรกิจเกษตร สารสนเทศทางการเกษตร การวางแผนและวิเคราะห์โครงการพัฒนาการเกษตร
 
ภาควิชาสัตวศาสตร์ (Department of Animal Science)
ติดต่อ : โทรศัพท์  0 7428 6069, 0 7455 8805  โทรสาร 0 7455 8807
                  จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานของสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ สุกร สัตว์ปีก โคเนื้อ-โคนม และแพะ-แกะ โดยครอบคลุมด้านสรีรวิทยาและกายวิภาคของสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของสัตว์เศรษฐกิจ โภชนาศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ การสุขาภิบาล การป้องกันโรค และมาตรฐานฟาร์มสัตว์ การวางแผน การจัดการฟาร์มและการตลาดปศุสัตว์