คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช เป็นคณบดีคนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูได้ เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรในการผลิตอย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาระบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรทั้งในเชิงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาของชุมชนการบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยเผยแพร่สู่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2520 จำนวน 60 คน ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และพัฒนาการเกษตร และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) และเริ่มรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในปี พ.ศ.2530 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาพืชศาสตร์ และเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ปี พ.ศ.2543 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปี พ.ศ.2547 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน ปี พ.ศ. 2550

ข้อมูลคณะ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์

ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน หลักสูตร 10 หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาโท จำนวน 7 หลักสูตร

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน

ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 หลักสูตร

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 • สาขาวิชาโรคพืชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 • สาขาวิชากีฏวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สีประจำคณะ

#C8D47B สีเขียวก้านมะลิ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6048, 0 7428 6049
อีเมล : ปริญญาตรี: jaturaporn.so@psu.ac.th
บัณฑิตศึกษา: paweenuch.c@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.natres.psu.ac.th
Facebook : คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์
 
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ (Agricultural Innovation and Management Division)
สำนักงาน : สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6069
อีเมล : sikarase.s@psu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.natres.psu.ac.th/Department/AgriDevelopment/innovation/
วิชาเอก : - วิชาเอกพืชศาสตร์
- วิชาเอกการจัดการศัตรูพืช (โรคพืชวิทยา/กีฏวิทยา)
- วิชาเอกธรณีศาสตร์ (การจัดการทรัพยากรดิน)
- วิชาเอกพัฒนาการเกษตร
- หลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
 
สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ (Animal Production Innovation and Management Division)
สำนักงาน : สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6069
อีเมล : benjamas.ch@psu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.natres.psu.ac.th/department/animalsci/
วิชาเอก : - วิชาเอกสัตวศาสตร์
 
สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (Aquatic Science and Innovation Management Division)
สำนักงาน : สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6193
อีเมล : rattana.po@psu.ac.th
เว็บไซต์ : http://natres.psu.ac.th/FNR/aquatic/
วิชาเอก : - วิชาเอกวาริชศาสตร์