คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาในภาคใต้ที่จัดการศึกษาพยาบาลในระดับอุดมศึกษาตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาพยาบาล และผลิตบุคลากรพยาบาลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะเริ่มแรกที่ก่อตั้งในปี 2516 คณะพยาบาลศาสตร์มีฐานะเป็นภาควิชาโรงเรียนพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อมาได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้ยกฐานะจากภาควิชาโรงเรียนพยาบาลเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ และประกาศจัดตั้งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับพิเศษ เล่มที่ 97 ตอนที่ 154 หน้าที่ 4) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2523 และมีผลบังคับใช้ 7 ตุลาคม 2523

คณะพยาบาลศาสตร์ มีวิวัฒนาการด้านการจัดการศึกษา ดังนี้ ปีการศึกษา 2516 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ มีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี 6 เดือน ปีการศึกษา 2517 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) 4 ปี ปีการศึกษา 2520 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ เพิ่มอีกหลักสูตร ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 6 เดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ ปีการศึกษา 2522 ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยการรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์เป็นหลักสูตรเดียวคือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) โดยมีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี และเปิดสอนหลักสูตรนี้จนถึงปีการศึกษา 2530 ปีการศึกษา 2531 ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่อีกครั้ง โดยเปลี่ยนจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปีการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม ปัจจุบันเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2559

ข้อมูลคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาตามปณิธานของพระราชบิดา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ใช้บริการให้มีสุขภาวะ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้บรรยากาศของความรัก ความเอื้ออาทร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์มีสาขาวิชาที่รับผิดชอบการสอน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

สีประจำคณะ

#F14408 สีส้ม

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-286422
เว็บไซต์ : www.nur.psu.ac.th
Facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (Adult and Gerontological Nursing Division)
สำนักงาน : 2210 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 9 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6520
อีเมล : kanya.to@psu.ac.th หรือ ploenpit.t@psu.ac.th
                  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีคณาจารย์ที่มีความพร้อมในการสอน ที่มุ่งเน้นการจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลที่เน้นการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยครอบคลุมการพยาบาลแบบองค์รวมรวม ที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก และการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่ผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่และสูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังภาวะเฉียบพลันและวิกฤต จนถึงการดูแลในระยะสุดท้ายและใกล้ตาย ภายใต้การใช้องค์ความรู้ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
 
สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Nursing Division)
สำนักงาน : 2332 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 9 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6560
อีเมล : thidarat.c@psu.ac.th หรือ p.busakorn@gmail.com
                  สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ทั้งภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย ตามมาตรฐานสากลและผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมเเละประโยชน์เพื่อนมนุษย์ บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นคนดี ใฝ่รู้ มีปัญญา ทักษะวิชาชีพการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นเเบบองค์รวม ที่มีวิจัยเป็นฐาน โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการเเละการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายระดับท้องถิ่น ระดับชาติเเละนานาชาติ เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ภายใต้กฎหมายและจรรยาวิชาชีพ
 
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (Psychiatric and Mental Health Nursing Division)
สำนักงาน : 2433 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 9 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6580
อีเมล : jittra.s@psu.ac.th
                  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยใช้แนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก บนพื้นฐานการให้คุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และผลิตงานวิจัย/วิชาการด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ไปสู่องค์กรการเรียนรู้
 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (Administration in Nursing Division)
สำนักงาน : 2310 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 9 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6530
อีเมล : sutha.c@psu.ac.th
                  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล จัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการบริการจัดการที่เป็นเลิศในระบบสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นด้านการทำวิจัย ความรู้ด้านกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริการสุขภาพ และการบูรณาการความรู้ ทักษะแนวคิดภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลสุขภาพ
 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (Community Nurse Practitioner Division)
สำนักงาน : 2409 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 9 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6570
อีเมล : kamontip.w@psu.ac.th
                  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลสุขภาพชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น โดยใช้หลักการพยาบาลแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกบนพื้นฐานการให้คุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผลิตงานวิจัยและวิชาการด้านการพยาบาลสุขภาพชุมชน ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและพัฒนาวิชาการไปสู่องค์กรการเรียนรู้การดูแลสุขภาพชุมชน
 
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ (Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Division)
สำนักงาน : 2333 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 9 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6550 โทรสาร 0 7428 6421
อีเมล : pensri.l@psu.ac.th
                  สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ จัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ สำหรับหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสตรีก่อนตั้งครรภ์ สตรีระยะมีบุตร ทารก และครอบครัว ให้การพยาบาลแบบองค์รวมบูรณาการทฤษฎีศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก โดยคำนึงถึงพหุวัฒนธรรมในการดูแลมารดา ทารกที่มีภาวะปกติ เบี่ยงเบนเล็กน้อย และที่มีภาวะแทรกซ้อน
 
ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย (Division of Early Childhood Development)
สำนักงาน : ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6591-9221
อีเมล : pissamai.w@psu.ac.th
                  ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ที่มีอายุระหว่าง 3 เดือนถึง 3 ปี เป็นแหล่งจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย