คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาในภาคใต้ ซึ่งจัดการศึกษาพยาบาลในระดับอุดมศึกษา ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาพยาบาลในภาคใต้ และผลิตบุคลากรพยาบาลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะเริ่มแรกที่ก่อตั้ง ในปี 2516 คณะพยาบาลศาสตร์ มีฐานะเป็นภาควิชาโรงเรียนพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเข้าศึกษาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2516 จำนวน 19  คนในหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ มีระยะเวลาศึกษา 3 ปี 6 เดือนซึ่งรับเพียงรุ่นเดียว ในปีต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) มีระยะเวลาศึกษา 4  ปีนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรนี้มีนักศึกษาจำนวน 20 คน ต่อมาภาควิชาโรงเรียนพยาบาลได้ยกฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2523 และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2523 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 4 ฉบับพิเศษ เล่มที่ 97 ตอนที่ 154 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2523 คณะพยาบาลศาสตร์ มีวิวัฒนาการด้านการจัดการศึกษามาตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ดังนี้

ปีการศึกษา 2516 : เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งปิดเมื่อปีการศึกษา 2517

ปีการศึกษา 2517 : เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ปิดเมื่อปีการศึกษา 2524

ปีการศึกษา 2521 : เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ระยะเวลาศึกษา 6 เดือน หลักสูตรนี้สอนถึงปีการศึกษา 2525 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของหลักสูตร วทบ. (พยาบาล)

ปีการศึกษา 2522 : ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) พุทธศักราช 2522 และได้ปิดในปีการศึกษา 2531

ปีการศึกษา 2529 : เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 1 ปี) พุทธศักราช 2529 และได้ปิดลงในปีการศึกษา 2534

ปีการศึกษา 2533 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาการพยาบาลบิดามารดาและเด็ก และมีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2535 และเปิดสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน ในปีการศึกษา 2538

ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข และมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ในปีการศึกษา 2549 และได้ปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2556 และได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) ในปีการศึกษา 2541

ปีการศึกษา 2545 ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545) มีสาขาวิชาเฉพาะ 6 สาขา คือ สาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลผุ้ใหญ่ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาขาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน สาขาการบริหารการพยาบาล และสาขาการพยาบาลสตรี และได้เริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)

ปีการศึกษา 2550 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 เพื่อให้โครงสร้างหลักสูตรและสาขาวิชาเป็นไปตามที่สภาการพยาบาลกำหนด และมีสาขาวิชารวม 5 สาขา คือ สาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สาขาการบริหารการพยาบาล และสาขาการผดุงครรภ์ขั้นสูง และในปีการศึกษา 2550 ได้มีจัดทำหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)

ปีการศึกษา 2551 สาขาการบริหารการพยาบาล ได้พัฒนาหลักสูตรแยก โดยเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

ข้อมูลคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับสากล สร้างนวัตกรรมเพื่อการดูแลต่อเนื่อง โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล เเละทักษะในศตวรรษที่ 21 สร้างองค์ความรู้เเละนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการดูแลต่อเนื่อง และมีศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติในรายวิชา หรือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ตามความต้องการของนักศึกษาหรือความต้องการของรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะความชำนาญยิ่งขึ้นก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วย อีกทั้งมีระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นระบบอย่างดี ซึ่งสามารถช่วยเหลือนักศึกษาได้ในปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ด้านการเรียนและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
  • สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สีประจำคณะ

#F14408 สีส้ม

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-286422 โทรสาร 0 74 28 6421
เว็บไซต์ : www.nur.psu.ac.th
Facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 

ระดับปริญญาตรี

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
Professional foundation group
สำนักงาน : 2209 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6510
อีเมล : kanya.to@psu.ac.th
                  กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนด้านพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ใช้บริการในระบบบริการสุขภาพและการบริการการพยาบาล คุณค่าวิชาชีพ บทบาทและหน้าที่ของพยาบาล หลักการกระบวนการพยาบาล ฝึกใช้กระบวนการพยาบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล หลักการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาล
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลเบื้องต้น
Introduction to Nursing Academic Group
สำนักงาน : 2209 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6510
อีเมล : kanya.to@psu.ac.th
                  กลุ่มวิชาการพยาบาลเบื้องต้น จัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลเบื้องต้น มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ใช้บริการในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างเป็นองค์รวมตามแผนการพยาบาล การใช้สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ คำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม
Nursing Academic Group for the Promotion of Holistic Health
สำนักงาน : 2409 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6570
อีเมล : kamontip.w@psu.ac.th
                  กลุ่มวิชาการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการพัฒนากิจกรรมหรือโครงการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มวัย ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มวัย บนพื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และภูมิปัญญาตะวันออก
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
Geriatric Nursing Group
สำนักงาน : 2209 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6510
อีเมล : kanya.to@psu.ac.th
                  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ จัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลอายุรศาสตร์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ใช้บริการวัยสูงอายุแบบองค์รวม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพในภาวะเจ็บป่วย ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับบริบทและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
Academic Group of Adult Nursing
สำนักงาน : 2209 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6510
อีเมล : kanya.to@psu.ac.th
                  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ จัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลผู้ใหญ่ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่แบบองค์รวม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพในภาวะเจ็บป่วย ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับบริบทและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Mental Health and Psychiatric Nursing Academic Group
สำนักงาน : 2409 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6570
อีเมล : kamontip.w@psu.ac.th
                  กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยใช้แนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใช้บริการที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจิต ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาทาง จิตเวช โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่บูรณาการภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานการให้คุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผลิตผลงานวิจัยและให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
Children’s Nursing Academic Group
สำนักงาน : 2332 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6560
อีเมล : thidarat.c@psu.ac.th
                  กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลทารกแรกเกิดถึงวัยรุ่นในภาวะสุขภาพดีและเบี่ยงเบนเล็กน้อย เจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรัง และซับซ้อนหรือวิกฤต โดยใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง การพยาบาลแบบองค์รวมและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับบริบทและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 
กลุ่มวิชาวิจัยและนวัตกรรม
Research and Innovation Group
สำนักงาน : 2332 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6560
อีเมล : thidarat.c@psu.ac.th
                  กลุ่มวิชาวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดการเรียนการสอนด้านวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้หลักและกระบวนการวิจัยเบื้องต้น ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยทางการพยาบาล พัฒนาโครงการวิจัย การนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพยาบาล การคิดเชิงออกแบบ การคิดนวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมทางการพยาบาล
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
Maternal Nursing Academic Group Baby and Midwifery
สำนักงาน : 2332 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6560
อีเมล : thidarat.c@psu.ac.th
                  กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ จัดการเรียนการสอนด้านการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสตรีก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด การพยาบาลทารกแรกเกิด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแล และการฟื้นฟูสภาพ
 
กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรค
Community Health Nursing and Disease Care Academic Group
สำนักงาน : 2409 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6570
อีเมล : kamontip.w@psu.ac.th
                  กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรค จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรค การพยาบาลอนามัยครอบครัว และการพยาบาลอนามัยโรงเรียน การจัดบริการสุขภาพชุมชน บนพื้นฐานการให้คุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นโดยใช้หลักการพยาบาลแบบองค์รวม
 
กลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล
Nursing Administration
สำนักงาน : 2332 อาคารละออ หุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6560
อีเมล : thidarat.c@psu.ac.th
                  กลุ่มวิชาการบริหารการพยาบาล จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำทางการพยาบาล มีทักษะการบริหารทางการพยาบาล มีสมรรถนะการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ การใช้สารสนเทศทางการพยาบาล การจัดการคุณภาพ ความเสี่ยงและความปลอดภัยทางการพยาบาล การบริหารโครงการและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
 

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สำนักงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6513 โทรสาร 0 7428 6421
อีเมล : jintana.d@psu.ac.th
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
สำนักงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6583 โทรสาร 0 7428 6421
อีเมล : orawan.n@psu.ac.th
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
สำนักงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6557 โทรสาร 0 7428 6421
อีเมล : skuns0@hotmail.com
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
สำนักงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6546 โทรสาร 0 7428 6421
อีเมล : pratyanan.t@psu.ac.th
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สำนักงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6514 โทรสาร 0 7428 6421
อีเมล : praneed.s@psu.ac.th
 
งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 6456-57, 0 7428 6561
อีเมล : iambanditnurse@gmail.com