คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 110/5 หมู่ 3 ถนน กาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นับเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงในสาขาเภสัชศาสตร์ ที่ดำเนินการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นแห่งแรกในภาคใต้นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นต้นมา

โครงการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์เริ่มตั้งแต่การจัดทำร่างโครงการพร้อมทั้งแผนกและวิชาต่างๆที่จะเริ่มเปิดสอนซึ่งใช้เวลาร่างโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2521 โดยทางหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอความอนุเคราะห์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนาลินี นิโครธานนท์ มาช่วยในการจัดทำร่างโครงการดังกล่าว

โดยเริ่มจัดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามการอนุมัติของรัฐบาลใน พ.ศ. 2515 คณะเภสัชศาสตร์ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2521 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร. สุนาลินี นิโครธานนท์ เป็นคณบดีคนแรก

เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เมื่อปีการศึกษา 2522 จำนวน 19 คน โดยนักศึกษาในรุ่นแรกนี้ เป็นนักศึกษาที่รับจากการสอบตรงทั้งหมด และเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 7 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร

ข้อมูลคณะ

คณะเภสัชศาสตร์ดำเนินการผลิตบัณฑิตด้วยระบบคุณภาพ พร้อมด้วยทรัพยากรสำหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีคณาจารย์ที่สูงด้วยคุณวุฒิอย่างพอเพียงที่จะทำให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ผ่านการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรมในจำนวนที่สูง นอกจากนั้นยังมีความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในระดับสูงด้วย

คณะเภสัชศาสตร์ดำเนินการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้วยระบบคุณภาพ พร้อมด้วยทรัพยากรสำหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีคณาจารย์ที่สูงด้วยคุณวุฒิอย่างพอเพียงในการพัฒนางานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สีประจำคณะ

#808000 สีเขียวมะกอก

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8801-3, 0 7428 8807-9
เว็บไซต์ : www.pharmacy.psu.ac.th
Facebook : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
สำนักงาน : อาคาร 1 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8871-2, 0 7442 8222 โทรสาร 0 7442 8222
เว็บไซต์ : clinical.pharmacy.psu.ac.th
                ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก ทำการสอนและวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับผู้ป่วย (Patient oriented) โดยเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดโรค การศึกษาเภสัชวิทยาและการใช้ยาในการบำบัดรักษาโรค (Pharmacotherapeutics) ตลอดจนผลและการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชวิทยาและเภสัชกรรมในการให้การรักษาผู้ป่วย (Pharmaceutical care) เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยด้วยยามีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในฐานะเภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านขายยาและสถานบริการทางสาธารณสุขและอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ภาควิชาเภสัชเคมี
สำนักงาน : อาคาร 3 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8860-1 โทรสาร 0 7442 8239
เว็บไซต์ : chem.pharmacy.psu.ac.th
                  ภาควิชาเภสัชเคมีมีขอบเขตการสอน การวิจัย ร่วมวิจัย และการบริการวิชาการ ดังนี้

    1. การศึกษาเคมีของยา (medicinal chemistry) การสังเคราะห์หรือดัดแปลงเชิงเคมีของตัวยาสำคัญและสารที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
    2. การควบคุมและติดตามคุณภาพเภสัชภัณฑ์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของยาและสารที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
    3. การนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์กับการศึกษาเคมีของยา การวิเคราะห์ยา การสังเคราะห์หรือสร้างตัวยาสำคัญและสารที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

ภาควิชา ฯ รับผิดชอบการสอนรายวิชาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่มีรหัสนำ 565 หรือ 566 และยังร่วมสอนในรายวิชาอื่น ๆ ในแต่ละหลักสูตรด้วย
บุคลากรในภาควิชา ฯ มีคุณวุฒิในระดับสูง มีตำแหน่งทางวิชาการทั้งในระดับศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งนอกจากรับผิดชอบการสอนและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วยังมีโครงการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ภาควิชา ฯ ให้บริการวิชาการในการตรวจวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ หรือสารที่เกี่ยวข้องทางเภสัชกรรม การสังเคราะห์ยา ร่วมให้บริการศึกษาวิจัยด้านชีวสมมูล การศึกษาความคงตัวของยาและเภสัชภัณฑ์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากชุมชน

 
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
สำนักงาน : อาคาร 4 ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8891-2, 0 7442 8220
เว็บไซต์ : pcog.pharmacy.psu.ac.th
                ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ทำการสอนและวิจัยเกี่ยวกับพืชและสมุนไพรตลอดจนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่าง ๆ ที่นำมาใช้เป็นยารักษาโรค  ศึกษาวิธีวิเคราะห์ และจำแนกชนิดของพืชและสมุนไพรต่าง ๆ การจัดกลุ่มสารเคมีของพืชแต่ละชนิดที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทางยา  การศึกษาทางเคมีของสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางยา วิธีการสกัดเพื่อแยกสารดังกล่าวจากพืชสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  เพื่อนำมาใช้เป็นยารักษาโรค ตลอดจนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
 
ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
สำนักงาน : อาคาร 4 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8938, 0 7428 8946, 0 7428 8903, 0 7428 8907 โทรสาร 0 7442 8167
เว็บไซต์ : sap.pharmacy.psu.ac.th
                ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ทำการสอนและวิจัยด้านเภสัชกรรมบริการ เภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) เภสัชสาธารณสุขเภสัชกรรมโรงพยาบาล นิติเภสัชกรรม เภสัชกรรมการตลาด การบริหารเภสัชกิจ สารสนเทศทางเภสัชศาสตร์ พฤติกรรมการใช้ยา และเภสัชเศรษฐศาสตร์
 
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
สำนักงาน : อาคาร 2 ชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8840, 0 7428 8841 โทรสาร 0 7442 8148
เว็บไซต์ : techno.pharmacy.psu.ac.th
                ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม จัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาเตรียมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นยาที่ใช้ภายนอกและใช้ภายใน ทั้งปริมาณน้อย ๆ จนถึงขั้นอุตสาหกรรม ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ในการเตรียมยา คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของตัวยาต่าง ๆ และการพัฒนาสูตรตำรับยา เครื่องสำอาง และอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ เทคโนโลยีการผลิตยาชนิดต่าง ๆ เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ การเคลือบยาเม็ด การเตรียมเภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ผลิตภัณฑ์ aerosol ระบบนำส่งยา เภสัชภัณฑ์รังสี เภสัชบรรจุภัณฑ์ ผลิตเภสัชภัณฑ์อาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต การทำจุลชีววิเคราะห์ ตลอดจนการออกแบบการวางผังโรงงานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice)
งานบริการวิชาการ ภาควิชารับบริการวิชาการให้กับหน่วยงานและบุคลากรทั่วไป ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ คำปรึกษา การวิจัย พัฒนาและการวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง บริการผลิตเครื่องสำอาง และจำหน่ายเครื่องสำอางทีผ่านการวิจัยและผลิตโดยภาควิชา
 
งานบริการการศึกษา
สำนักงาน : อาคาร 2 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.7 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8823 โทรสาร 0 7442 8817
เว็บไซต์ : service.pharmacy.psu.ac.th