สถาบันนโยบายสาธารณะ

สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. (Public Policy Institute of PSU) เป็นการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเดิม คือ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.)

ที่ผ่านมาสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. เป็นหน่วยงานอิสระกลางภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นลักษณะของสถาบันเครือข่ายที่มิใช่ส่วนราชการ ทำหน้าที่จัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพของภาคใต้ ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยสาธารณสุข (สวรส.) ตามพันธะที่ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2546 รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.
  1. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัย ที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง สนับสนุนและส่งเสริม งานวิจัยระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ สำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเฉพาะและหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพ
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้เป็นกลไกในการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับมหภาคในเชิงสหวิทยาการ ที่เข้มแข็งและมีความต่อเนื่องของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากองค์กรพัฒนาเอกชน และจากชุมชน
  3. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในมิติสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อเอื้อต่อการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.
ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC-1)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2900-2, 08 1541 5227 โทรสาร 0 7428 2901
อีเมล : info@eng.psu.ac.th
เว็บไซต์ : hsmi.psu.ac.th
Facebook : สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.