สถาบันนโยบายสาธารณะ

สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.ม.อ.) เป็นหน่วยงานที่พัฒนาและยกระดับจากหน่วยงานเดิม ชื่อ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.ม.อ.) จัดต้ังเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 มีสถานะเป็นส่วนงานวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย มี ภาระหน้าที่ในการสร้างงานวิจัย หรือเชื่อมโยงงานวิจัยจากแหล่งอื่นสู่การพัฒนาต้นแบบและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาสําหรับ จัดทําเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และจัดการศึกษาในศาสตร์ที่เป็นความเชี่ยวชาญของสถาบัน

ข้อมูลคณะ

การพัฒนาระบบสุขภาพให้ได้ผลสําเร็จตามแนวคิด และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาของสังคมและวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพท้ังระบบจึงต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการ และมีทัศนคติที่ สอดคล้องกับปรัชญาของระบบสุขภาพดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงจําเป็ นต้องมีความเป็ นนักจัดการที่เข้าใจเรื่องอย่างถ่องแท้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ มาเสริมหนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันนโยบายสาธารณะ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทําหลักสูตรการศึกษา เพื่อผลิต บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการปฏิรูประบบสุขภาพ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ภายนอกท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากน้ียังผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการระบบสุขภาพขององค์กรสุขภาพ โดยเน้นให้บัณฑิตมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพ กระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ มองสุขภาพ เป็นองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ คือ กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณหรือปัญญา และใช้แนวคิดการจัดการหลักสูตรแนวใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้หลากหลาย สามารถเรียนได้ในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ เน้นการนําไป ประยุกต์ใช้ได้จริงกับสถานการณ์ที่เผชิญมาเป็นวัตถุดิบในการเรียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความสามารถด้านวิชาการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

สีประจำคณะ

#080367 สีน้ำเงินเข้ม

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC-1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2900-2 โทรสาร 0 7428 2901
เว็บไซต์ : ppi.psu.ac.th/
Facebook : สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.