คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การคำนวณ และวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยจัดการเรียนการสอนออกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 13 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 28 หลักสูตร คือปริญญาโท 17 หลักสูตร (มีหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร) และปริญญาเอก 11 หลักสูตร (มีหลักสูตรนานาชาติ 7 หลักสูตร) ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาแห่งการก่อตั้ง คณะฯ ได้พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ตามมาตรฐานสากลที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างสมภาคภูมิ

ข้อมูลคณะ

 • คณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรและสาขาวิชาให้นักศึกษาเลือกเข้าศึกษาที่หลากหลาย ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ เช่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาอื่นๆ
 • คณะฯ มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 • คณะฯ มีอาคาร และห้องเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • คณะฯ มีชุมนุมกิจกรรมนักศึกษาที่เข้มแข็งถึง 18 ชุมนุม เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
 • คณะฯ ผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
 • สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาชีวเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
 • สาขาวิชาสรีรวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สีประจำคณะ

#FFFF00 สีเหลือง

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8022 โทรสาร 0 7455 8844
อีเมล : sci-pr@group.psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.sci.psu.ac.th
Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
Line@ : @psusci
 
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สำนักงาน : ชั้น 1 อาคารเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : นางสาวสุดาวดี โรจน์ศิริมนตรี โทรศัพท์ 074-28-8402
อีเมล : sudawadee.r@psu.ac.th
สำนักงาน : ชั้น 2 อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : นางสาวจินดา แสนเสนา โทรศัพท์ 074-28-8735
อีเมล : jinda.san@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://www.sci.psu.ac.th/physical-science/
 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สำนักงาน : ชั้น 1 อาคารชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : นางยืนยง งามอุดม โทรศัพท์ 074-28-8481
อีเมล : yunyong.n@psu.ac.th
สำนักงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : นางสาวพลอยไพลิน จ่าทอง โทรศัพท์ 074-28-8797
อีเมล : ploypailin.j@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://www.sci.psu.ac.th/biological-science/
 
สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
สำนักงาน : ชั้น 1 อาคารคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : นางสมบูรณ์ ฤทธิพรัด โทรศัพท์ 074-28-8630
อีเมล : somboon.r@psu.ac.th
สำนักงาน : ชั้น 1 อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : นางสาวประภัสสร แซ่ลิ่ม โทรศัพท์ 074-28-8011
อีเมล : prapatsorn.sa@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://www.sci.psu.ac.th/computational-science/
 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สำนักงาน : ชั้น 3 อาคารปรีคลินิก (หลักสูตรสรีรวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : นางอาภรณ์ เพ็ญสวัสดิ์ โทรศัพท์ 074-28-8202
อีเมล : aporn.p@psu.ac.th
สำนักงาน : ชั้น 2 อาคารปรีคลินิก (หลักสูตรเภสัชวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : นางสาวปรีดารัตน์ ประไพ โทรศัพท์ 074-28-8171
อีเมล : preedarat.p@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://www.sci.psu.ac.th/health-and-applied-sciences/