คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 ซึ่งเป็นปีเดียวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 13 ภาควิชา และ 1 หลักสูตร/สาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  ภาควิชาเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี  ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ  ภาควิชาสรีรวิทยา  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดการเรียนการสอนออกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 13 สาขาวิชา และระดับบัณฑิตศึกษา 30 สาขาวิชาคือปริญญาโท 19 สาขาวิชา (มีหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร) และปริญญาเอก 11 สาขาวิชา ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาแห่งการก่อนตั้ง คณะฯ ได้พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง  เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ตามมาตรฐานสากลที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างสมภาคภูมิ

ข้อมูลคณะ

 1. คณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรและสาขาวิชาให้นักศึกษาเลือกเข้าศึกษาที่หลากหลาย ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ เช่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาอื่นๆ
 2. คณะฯ มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา รวมทั้งมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 3. คณะฯ มีอาคาร และห้องเรียน เครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 4. คณะฯ มีชุมนุมกิจกรรมนักศึกษาที่เข้มแข็งถึง 18 ชุมนุม เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
 5. คณะฯ ผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไปแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

สีประจำคณะ

#FFFF00 สีเหลือง

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8022 โทรสาร 0 7455 8844
อีเมล : sci-pr@group.psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.sci.psu.ac.th
Facebook : คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (Department of Anatomy)
สำนักงาน : 123 อาคารพรีคลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8131-2, 0 7444 6663 โทรสาร 0 7444 6663
                  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์ให้แก่หลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับมหกายวิภาคศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละวิชาชีพ
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (Department of Mathematics and Statistics)
สำนักงาน : 212 อาคารคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8630, 0 7455 8842 โทรสาร 0 7455 8842
                  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติ และหลักสูตรมหาบัณฑิต รวมทั้งสอนวิชาทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติให้หลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และสถิติ เพื่อสร้างความคิดริเริ่ม มีระเบียบแบบแผนในการทำงาน ยึดมั่นในเหตุผลในการตัดสินใจและประยุกต์ในวิชาชีพต่างๆ ได้
 
ภาควิชาเคมี (Department of Chemistry)
สำนักงาน : ชั้น 1 อาคารเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8401-2 โทรสาร 0 7455 8841
อีเมล : science@psu.ac.th
                  ภาควิชาเคมี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และมหาบัณฑิตทางด้านเคมี รวมทั้งสอนวิชาทางด้านเคมีให้กับหลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ และเคมีวิเคราะห์
 
ภาควิชาจุลชีววิทยา (Department of Microbiology)
สำนักงาน : 505 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8311-3 โทรสาร 0 7444 6661
                  ภาควิชาจุลชีววิทยา จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งสอนวิชาทางด้านจุลชีววิทยาให้แก่หลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางการแพทย์ อาหาร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
 
ภาควิชาชีววิทยา (Department of Biology)
สำนักงาน : 103 อาคารชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8481 โทรสาร 0 7458 8840
อีเมล : science@psu.ac.th
                  ภาควิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ตลอดจนสอนวิชาพื้นฐานทางชีววิทยาให้กับหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ และนิเวศวิทยา เป็นต้น
 
ภาควิชาชีวเคมี (Department of Biochemistry)
สำนักงาน : 403 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7444 6656, 0 7428 8242 โทรสาร 0 7444 6656
อีเมล : science@psu.ac.th
                  ภาควิชาชีวเคมี จัดการเรียนการสอนด้านชีวเคมี สำหรับหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับชีวเคมีพื้นฐาน ชีวเคมีการแพทย์ ชีวเคมีของพืช ชีวเคมีกายภาพและโภชนาการ
 
ภาควิชาฟิสิกส์ (Department of Physics)
สำนักงาน : 203 อาคารฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8722-3, 0 7444 6683 โทรสาร 0 7455 8849
อีเมล : science@psu.ac.th
                  ภาควิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) และมหาบัณฑิต และสอนวิชาหลักทางฟิสิกส์ให้กับหลักสูตรต่างๆ โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับธรณีฟิสิกส์ นิวเคลียร์และรังสี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์วัสดุ ฟิสิกส์พลาสมา และชีวฟิสิกส์
 
ภาควิชาเภสัชวิทยา (Department of Pharmacology)
สำนักงาน : 211 อาคารพรีคลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8171-2, 0 7444 6678 โทรสาร 0 7444 6678
                  ภาควิชาเภสัชวิทยา จัดการเรียนการสอนทางด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำหรับหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรีและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับกลไกในการออกฤทธิ์และฤทธิ์ของยา ผลของยาต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายและพิษวิทยา
 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Department of Applied Science)
สำนักงาน : ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการรวมใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8561, 0 7444 6681 โทรสาร 0 7444 6681
                  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี-ชีววิทยา) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(นิติวิทยาศาสตร์) เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในสาขานี้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้กับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์การยาง วิทยาศาสตร์ประจำวัน การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการพิมพ์ และการพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ
 
ภาควิชาสรีรวิทยา (Department of Physiology)
สำนักงาน : 309 อาคารพรีคลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8201-2, 0 7444 6680 โทรสาร 0 7444 6680
                  ภาควิชาสรีรวิทยา จัดการเรียนการสอนทางด้านสรีรวิทยาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของอวัยวะและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังในภาวะปกติและพยาธิสภาพหรือภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Department of Computer Science)
สำนักงาน : CS108 อาคาราวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8578-9, 0 7444 6917 โทรสาร 0 7444 6917
                  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) โดยเน้นการศึกษาทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งทางด้านซอฟต์แวร์จะเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดการฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธี สำหรับทางด้านฮาร์ดแวร์จะเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการสอนวิชาพื้นฐานบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่คณะต่างๆ ในวิทยาเขตหาดใหญ่ และคาดว่าจะเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หลักสูตรนานาชาติ ในปีการศึกษา 2556
 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ (Department of Materials Science and Technology)
สำนักงาน : ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8395, 0 7428 8361, 0 7428 8374 โทรสาร 0 7444 6925
                  ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับพอลิเมอร์โลหะและเซรามิกส์ชนิดต่างๆ ได้แก่ พลาสติก ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ เส้นใย สีและสารเคลือบผิว พอลิเมอร์เชิงประกอบ โลหะ เซรามิกส์ดั้งเดิม เซรามิกส์ใหม่ และวัสดุนาโน โดยครอบคลุมทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการประยุกต์ ศึกษาคุณสมบัติของพอลิเมอร์และกระบวนการแปรรูปของพอลิเมอร์ ศึกษากระบวนการผลิต สมบัติและการใช้ประโยชน์ของวัสดุเซรามิกส์ โลหะ และวัสดุนาโน รวมถึงการปรับปรุงสมบัติบางประการของวัสดุพื้นฐานที่มีอยู่แล้วให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (Molecular biotechnology and bioinformatics)
สำนักงาน : ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8117, 0 7428 8381 โทรสาร 0 7428 8117
                  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเน้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์และเทคนิคพันธุวิศวกรรมศาสตร์
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Program)
สำนักงาน : BSc 0401 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 8697, 0 7428 8680 โทรสาร 0 7428 8697
                  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเน้นให้ความรู้และทักษะในเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการและประยุกต์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีด้านฐานข้อมูล ด้านสื่อประสม ด้านอินเตอร์เน็ตและการสื่อสาร ด้านอุปกรณ์แบบไร้สายและแบบเคลื่อนที่ ด้านเว็บและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ นอกจากนี้ยังให้ความรู้ในแนวกว้างด้านการประยุกต์ทัศนศิลป์และการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ การผลิตแอนิเมชั่นและเกมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม