วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน (โครงการจัดตั้ง)

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้ระบบอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและสร้างรายได้หลักให้กับประเทศนั้น ๆ อุตสาหกรรมการผลิตและประกอบรถยนต์/ยางล้อ/ชิ้นส่วนรถยนต์ มีการขยายตัวและขยายฐานการผลิตเพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้บริโภค ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตยางพาราอันดับหนึ่งของโลกและมีภูมิประเทศที่เหมาะต่อการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งขณะนี้มีการลงทุนการผลิตยางล้อจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศจีนมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ได้มีการเจรจาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในการสนับสนุนการลงทุนดังกล่าวนี้ โดยมีนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดระยองเป็นแหล่งรองรับเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีบริษัทผลิตยางล้อของประเทศเยอรมันเปิดโรงงานในประเทศไทยเช่นกัน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต จะมุ่งเน้นการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การแข่งขันที่สูงขึ้นจึงทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ความชำนาญในการทำงาน รวมถึงการทำวิจัย และสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา และเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมมาเป็นเวลานาน ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่า (Qingdao University of Science and Technology, QUST) และ Rubber Valley Group (RVG) Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ยางล้อในมลรัฐชิงเต่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตร่วมกัน ผลิตบุคลากรให้กับภาคอุตสาหกรรมยางภายในประเทศไทยและระดับนานาชาติ

ข้อมูลคณะ

หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติโดยเฉพาะยางล้อ ยางเชิงวิศวกรรม และผลิตภัณฑ์ยางต่าง ๆ บัณฑิตจะมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยในการผลิตวิศวกรด้านวัสดุยางที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแผนการเรียนแบบ 2+2 คือ เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในชั้นปีที่ 1-2 (เรียนด้วยภาษาอังกฤษ) และเรียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่าในชั้นปีที่ 3-4 (เรียนด้วยภาษาจีน) จะได้ปริญญาบัตรสองใบ จากสองมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่เรียนแผนการเรียนแบบ 4+0 เป็นการเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 4 ปี (เรียนด้วยภาษาอังกฤษ) และจะมีการสอนภาษาจีนเพิ่มเติม นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การทำงานจากการฝึกงานภาคฤดูร้อนในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาซึ่งเป็นการไปทำงานที่ภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือเลือกทำวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิจัย นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยางในด้านต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ยางทุกประเภทและยางล้อ นักศึกษาจะมีความรู้ด้านวิศวกรรมทำให้มีความสามารถในการทำงานภาคอุตสาหกรรมยางได้เป็นอย่างดี และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ง่าย ในอันที่จะพัฒนาตนเองเป็นนักวิจัยและนักนวัตกรด้านยางพารา นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิศวกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรเดียวในประเทศไทย นอกจากความรู้ด้านวิชาการที่ได้รับ นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นของคนรุ่นใหม่ (ทักษะศตรวรรษที่ 21) และนักศึกษาทุกคนจะมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของการทำงานในอนาคต

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

สีประจำคณะ

#?????? อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงาน : โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC-2)
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 9700, 06 1197 1505 โทรสาร 0 7428 9708
อีเมล : stirc@psu.ac.th
เว็บไซต์ : stirc.psu.ac.th
Facebook : Sino-Thai International Rubber College