คณะการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ในปี พ.ศ.2543 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีแนวคิดในการจัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของคนไทย เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย” เพื่อรองรับการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิต   การวิจัย การบริการวิชาการ/บริการวิชาชีพ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2548 เป็นปีการศึกษาแรก “โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย” ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “คณะการแพทย์แผนไทย” ในปี พ.ศ.2550 (ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 302 (9/2550) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550) และในปี พ.ศ. 2552 คณะการแพทย์แผนไทย ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น “หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต” ได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2554 และเนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปี พ.ศ. 2554 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กำหนด โดยยังคงใช้ชื่อ “หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต” และใช้หลักสูตรปรับปรุงนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา จนถึงปีการศึกษา 2559 ได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เนื่องจากได้ใช้หลักสูตรมาครบ 5 ปี และใช้หลักสูตรปรับปรุงนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศฯ ดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 410 (6/2562) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 และได้เสนอหลักสูตรและข้อมูลคุณสมบัติความพร้อมของสถาบันการศึกษาฯ ให้สภาการแพทย์แผนไทย  พิจารณาให้การรับรองการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยสภาการแพทย์แผนไทย ให้การรับรอง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีแนวคิดในการจัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย  ในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ในปี พ.ศ. 2547 ได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย” และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “คณะการแพทย์แผนไทย” ในปี พ.ศ. 2550  และในปี การศึกษา 2548  ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นปีการศึกษาแรก และในปี พ.ศ. 2551 คณะการแพทย์แผนไทยได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง จึงได้จัดทำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552   เริ่มใช้ ในปีการศึกษา 2553 เป็นปีการศึกษาแรก ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 5 คน  และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ปัจจุบันใช้หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559  โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นพัฒนาศาสตร์แพทย์แผนไทยให้มีความลุ่มลึกมากขึ้นและส่งเสริมการวิจัยเพื่ออธิบายเหตุผลของศาสตร์การแพทย์แผนไทย  และในปีการศึกษา 2558  คณะการแพทย์แผนไทย ได้เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต  เป็นปีการศึกษาแรก  เพื่อพัฒนาต่อยอดการวิจัยศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลคณะ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระทางพื้นฐานวิชาชีพ และเนื้อหาสาระทางวิชาชีพใน 4 ด้าน คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ   ที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพด้านการแพทย์แผนไทย ได้เป็นอย่างดี มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา โดยจัดให้มีการสอบประมวลความรอบรู้ด้านวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร เป็นการวัดผลการประมวลความรู้อย่างรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง นอกจากนี้ คณะการแพทย์แผนไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเสริมเพิ่มเติมในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา ได้แก่ มีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยใน 4 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น  มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการสมัครงาน สัมภาษณ์งานและการทำงานในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา และมีการเตรียมความพร้อมและปลูกฝังให้นักศึกษามีความคิดในการสร้างงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป ในส่วนของแหล่งงานรองรับเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในโรงพยาบาล/และหรือสถานพยาบาลที่มีการให้บริการสุขภาพทางด้านการแพทย์แผนไทยหรือในสถานบริการสุขภาพของภาคเอกชน เช่น นวดแผนไทย สปา เป็นต้น หรือประกอบวิชาชีพอิสระที่เป็นสถานพยาบาล หรือธุรกิจทางด้านยาสมุนไพร

ในการดำเนินการของหลักสูตรฯ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มีหน้าที่บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนด ให้หลักสูตรมีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  และดำเนินการอื่น ๆ ตามแนวนโยบายของคณะการแพทย์แผนไทย มีคณะกรรมการวิชาการคณะการแพทย์แผนไทย ทำหน้าที่กำกับ ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การประเมินผล การปรับปรุงรายวิชา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร วางแผน กำหนดแนวทางการรับนักศึกษา พิจารณาตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากระเบียบการวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ติดตาม ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา การประเมินรายวิชา และการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และกำหนดแนวทางการพัฒนางานอื่น ๆ ทางด้านวิชาการที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีหรือดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะการแพทย์แผนไทย และมีคณะกรรมการประจำคณะการแพทย์แผนไทย ทำหน้าที่พิจารณา ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้ความเห็นชอบในการบริหารงานในส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่คณะฯ กำหนด นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการดำเนินงานชุดอื่น ๆ ที่คณะฯ แต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ตามภารกิจหลักของคณะฯ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการแพทย์แผนไทยที่ลุ่มลึก  ส่งเสริมการวิจัยเพื่ออธิบายเหตุผลของศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่อาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ/หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง  เน้นกระบวนการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย  โดยอาศัยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีการใช้องค์ความรู้จากท้องถิ่นเข้ามาช่วยเสริมการเรียนการสอน โดยเชิญแพทย์พื้นบ้านและแพทย์แผนไทย ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้จากท้องถิ่น เรียนรู้ภูมิปัญญาจากแพทย์พื้นบ้านและแพทย์แผนไทย และองค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยมีความเชื่อมั่นว่ามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจะเป็นผู้นำในวิชาชีพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย สร้างผลงานวิชาการที่จะเป็นประโยชน์/ขยายผลนำไปประยุกต์ใช้ในวงการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาวิทยาการความรู้ให้ก้าวทันกับวิชาชีพในแขนงอื่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

สีประจำคณะ

#D7AE1C สีเหลืองเกสรบุนนาค

ข้อมูลติดต่อ

ระดับปริญญาตรี
สำนักงาน : อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 8
: 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2702 โทรสาร 0 7428 0709
สาขาวิชา ที่ตั้ง: อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 2 โทรศัพท์ 0 7428 2722, 0 7428 2721
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย โทรศัพท์ 0 7428 2710
 
ระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักงาน : คณะการแพทย์แผนไทย
: 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2707
อีเมล : santi.sa@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.ttmed.psu.ac.th
Facebook : คณะการแพทย์แผนไทย ม.อ. TTMED PSU