คณะการแพทย์แผนไทย

ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีแนวคิดในการจัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ในปี พ.ศ. 2547 ได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย” และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “คณะการแพทย์แผนไทย” ในปี พ.ศ. 2550 และในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นปีการศึกษาแรก และในปี พ.ศ. 2551 คณะการแพทย์แผนไทยได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาคนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง จึงได้จัดทำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
    
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552 เริ่มใช้ ในปีการศึกษา 2553 เป็นปีการศึกษาแรก ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 5 คน และในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยใช้หลักสูตรปรับปรุงนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นพัฒนาศาสตร์แพทย์แผนไทยให้มีความลุ่มลึกมากขึ้นและส่งเสริมการวิจัยเพื่ออธิบายเหตุผลของศาสตร์การแพทย์แผนไทย และในปีการศึกษา 2558 คณะการแพทย์แผนไทย จะเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต เป็นปีการศึกษาแรก เพื่อพัฒนาต่อยอดการวิจัยศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการมากยิ่งขึ้น
    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย” และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “คณะการแพทย์แผนไทย” ในปี พ.ศ. 2550 และในปี พ.ศ. 2553 คณะการแพทย์แผนไทยได้เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต และในปีการศึกษา 2558 จะเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต เป็นปีการศึกษาแรก เพื่อพัฒนาต่อยอดการวิจัยศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลคณะ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระทางพื้นฐานวิชาชีพ และเนื้อหาสาระทางวิชาชีพใน 4 ด้าน คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย และเนื้อหาสาระอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ ที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพด้านการแพทย์แผนไทย ได้เป็นอย่างดี มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา โดยจัดให้มีการสอบประมวลความรอบรู้ด้านวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการสอบประมวลความรอบรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร เป็นการวัดผลการประมวลความรู้อย่างรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง นอกจากนี้ คณะการแพทย์แผนไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเสริมเพิ่มเติมในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา ได้แก่ มีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยใน 4 ด้าน คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย มีการเตรียมความพร้อมและปลูกฝังให้นักศึกษามีความคิดในการสร้างงาน และการประกอบอาชีพอิสระ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป และมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการสมัครงาน สัมภาษณ์งานและการทำงานในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา ในส่วนของแหล่งงานรองรับเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพในโรงพยาบาล/และหรือสถานพยาบาลที่มีการให้บริการสุขภาพทางด้านการแพทย์แผนไทยหรือในสถานบริการสุขภาพของภาคเอกชน เช่น นวดแผนไทย สปา เป็นต้น หรือประกอบวิชาชีพอิสระที่เป็นสถานพยาบาล หรือธุรกิจทางด้านยาสมุนไพร
    
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการแพทย์แผนไทยที่ลุ่มลึก ส่งเสริมการวิจัยเพื่ออธิบายเหตุผลของศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่อาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ/หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง เน้นกระบวนการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย โดยอาศัยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีการใช้องค์ความรู้จากท้องถิ่นเข้ามาช่วยเสริมการเรียนการสอน โดยเชิญแพทย์พื้นบ้านและแพทย์แผนไทย ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งองค์ความรู้จากท้องถิ่น เรียนรู้ภูมิปัญญาจากแพทย์พื้นบ้านและแพทย์แผนไทย และองค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยมีความเชื่อมั่นว่ามหาบัณฑิตจะเป็นผู้นำในวิชาชีพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย สร้างผลงานวิชาการที่จะเป็นประโยชน์/ขยายผลนำไปประยุกต์ใช้ในวงการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาวิทยาการความรู้ให้ก้าวทันกับวิชาชีพในแขนงอื่น

สีประจำคณะ

#D7AE1C สีเหลืองเกสรบุนนาค

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
(อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 8)
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2701-22 โทรสาร 0 7428 2709
อีเมล : ttmed.psu@gmail.com, ttmed@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.ttmed.psu.ac.th
Facebook : คณะการแพทย์แผนไทย ม.อ. TTMED PSU
 
สำนักงาน : อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2721, 0 7428 2722
 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2710 โทรสาร 0 7428 2711
อีเมล : ttmed-hospital@group.psu.ac.th
Facebook : โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
                  คณะการแพทย์แผนไทย ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด มีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป โดยให้บริการวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย ครบทั้ง 4 ด้าน คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย บุคลากรที่ให้บริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และมีสำนักงานคณะการแพทย์แผนไทย มีบุคลากรสายสนับสนุน ปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ โดยมีคณบดี เป็นผู้บริหารสูงสุด มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มีหน้าที่บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนด ให้หลักสูตรมีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และดำเนินการอื่น ๆ ตามแนวนโยบายของคณะการแพทย์แผนไทย มีคณะกรรมการวิชาการคณะการแพทย์แผนไทย ทำหน้าที่กำกับ ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การประเมินผล การปรับปรุงรายวิชา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร วางแผน กำหนดแนวทางการรับนักศึกษา พิจารณาตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากระเบียบการวัดผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ติดตาม ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา การประเมินรายวิชา และการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และกำหนดแนวทางการพัฒนางานอื่น ๆ ทางด้านวิชาการที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีหรือดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะการแพทย์แผนไทย และมีคณะกรรมการประจำคณะการแพทย์แผนไทย ทำหน้าที่พิจารณา ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะให้ความเห็นชอบในการบริหารงานในส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่คณะฯ กำหนด นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการดำเนินงานชุดอื่น ๆ ที่คณะฯ แต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ตามภารกิจหลักของคณะฯ