วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดตั้งขึ้นตามตามมติของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2550 จัดการเรียนการสอนหมวดการศึกษาทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีของคณะต่างๆ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเองหรือร่วมกับคณะเจ้าของศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นฐานการสอน English Program ให้แก่หลักสูตร Bilingual ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านภาษาให้กับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

ข้อมูลคณะ

สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรก และมีแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 45 คน เนื้อหาของหลักสูตรมุ่งผลิตนวัตกรด้านดิจิทัลมีเดียซึ่งเป็นนักสื่อสารแนวคิดผ่านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ โดยบูรณาการความรู้ ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ สุนทรียศาสตร์ ศาสตร์การสื่อสาร และพื้นฐานกระบวนการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลมีเดีย โดยการพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถผลิตผลงานที่สามารถสร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจและสังคมได้ เพื่อผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพสูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตสามารถทำงานในด้านต่างๆ เช่น

  • นักธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)
  • กลุ่มนักออกแบบ ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ/3 มิติ (2D/3D Animator) แบบจำลอง 3 มิติ (3D Model Designer) ออกแบบงานกราฟิก (Graphic Designer) และออกแบบงานอินโฟกราฟิก (Infographic Designer)
  • นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer and Developer) และโปรแกรมประยุกต์บน อุปกรณ์สื่อสารพกพา (Mobile Application Designer and Developer)
  • นักออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานบนเว็บ และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารพกพา (User Interface and User Experience Designer)
  • นักออกแบบและพัฒนาสื่อตอบโต้และสื่อผสมสมัยใหม่ (Interactive Media and New Media Designer)
  • ผู้ผลิตสิ่งสร้างสรรค์และสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านดิจิทัล (Creative Media Designer and Production)

สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง

หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติโดยเฉพาะยางล้อ ยางเชิงวิศวกรรม และผลิตภัณฑ์ยางต่าง ๆ  บัณฑิตจะมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยในการผลิตวิศวกรด้านวัสดุยางที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแผนการเรียนแบบ 2+2 คือ เรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในชั้นปีที่ 1-2 (เรียนด้วยภาษาอังกฤษ) และเรียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่าในชั้นปีที่ 3-4 (เรียนด้วยภาษาจีน) จะได้ปริญญาบัตรสองใบ จากสองมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่เรียนแผนการเรียนแบบ 4+0 เป็นการเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 4 ปี (เรียนด้วยภาษาอังกฤษ) และจะมีการสอนภาษาจีนเพิ่มเติม นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การทำงานจากการฝึกงานภาคฤดูร้อนในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาซึ่งเป็นการไปทำงานที่ภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือเลือกทำวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิจัย นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวัสดุยางในด้านต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ยางทุกประเภทและยางล้อ นักศึกษาจะมีความรู้ด้านวิศวกรรมทำให้มีความสามารถในการทำงานภาคอุตสาหกรรมยางได้เป็นอย่างดี และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ง่าย ในอันที่จะพัฒนาตนเองเป็นนักวิจัยและนักนวัตกรด้านยางพารา นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิศวกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรเดียวในประเทศไทย นอกจากความรู้ด้านวิชาการที่ได้รับ นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นของคนรุ่นใหม่ (ทักษะศตรวรรษที่ 21) และนักศึกษาทุกคนจะมีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของการทำงานในอนาคต

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สีประจำคณะ

#000080 #C0C0C0 สีน้ำเงิน-เงินมุก

ข้อมูลติดต่อ

สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงาน : วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC-2) อาคาร 2 ชั้น 12
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2831
อีเมล : psuic-info@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.uic.psu.ac.th
Facebook : PSUIC Prince of Songkla University International College
 
สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง
สำนักงาน : วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC-2) อาคาร 2 ชั้น 9
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 9700, 0 7428 9701, 0 7428 9708
เว็บไซต์ : www.stirc.eng.psu.ac.th
Facebook : Sino-Thai International Rubber College