วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่จัดตั้งขึ้นตามตามมติของสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2550 จัดการเรียนการสอนหมวดการศึกษาทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีของคณะต่างๆ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเองหรือร่วมกับคณะเจ้าของศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นฐานการสอน English Program ให้แก่หลักสูตร Bilingual ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานด้านภาษาให้กับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

ข้อมูลคณะ

ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสร้างสรรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรก และมีแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 45 คน เนื้อหาของหลักสูตรมุ่งผลิตนวัตกรด้านดิจิทัลมีเดียซึ่งเป็นนักสื่อสารแนวคิดผ่านสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ โดยบูรณาการความรู้ ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ สุนทรียศาสตร์ ศาสตร์การสื่อสาร และพื้นฐานกระบวนการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลมีเดีย โดยการพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถผลิตผลงานที่สามารถสร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจและสังคมได้ เพื่อผลิตบัณฑิตออกสู่ ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพสูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตสามารถทำงานในด้านต่างๆ เช่น

  1. นักธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)
  2. กลุ่มนักออกแบบ ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ/3 มิติ (2D/3D Animator) แบบจำลอง 3 มิติ (3D Model Designer) ออกแบบงานกราฟิก (Graphic Designer) และออกแบบงานอินโฟกราฟิก (Infographic Designer)
  3. นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer and Developer) และโปรแกรมประยุกต์บน อุปกรณ์สื่อสารพกพา  (Mobile Application Designer and Developer)
  4. นักออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานบนเว็บ และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสารพกพา (User Interface and User Experience Designer)
  5. นักออกแบบและพัฒนาสื่อตอบโต้และสื่อผสมสมัยใหม่ (Interactive Media and New Media Designer)
  6. ผู้ผลิตสิ่งสร้างสรรค์และสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านดิจิทัล (Creative Media Designer and Production)
  7. ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานที่ทำงาน เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (Government Computer Technical Officer)

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

สีประจำคณะ

#000080 #C0C0C0 สีน้ำเงิน-เงินมุก

ภาควิชา/หน่วยงาน

สำนักงาน : วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC-2) อาคาร 2 ชั้น 12
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ : โทรศัพท์ 0 7428 2831
อีเมล : psuic-info@psu.ac.th
เว็บไซต์ : www.uic.psu.ac.th
Facebook : PSUIC Prince of Songkla University International College